ASSISTANT to VP-CFO

Soạn thảo các tờ trình, báo cáo,hợp đồng và các văn bản khác phục vụ cho công việc của VP-CFO.
Preparing proposals, reports, contracts and other documentations relevant to VP-CFO's assignments.

Quantity: 1

Salary: Cạnh Tranh

Required Document:

Form_Application

Coming soon

Job Description

 • Soạn thảo các tờ trình, báo cáo,hợp đồng và các văn bản khác phục vụ cho công việc của VP-CFO.
 • Preparing proposals, reports, contracts and other documentations relevant to VP-CFO's assignments.
 • Rà soát, theo dõi và lưu trữ các công văn đi và đến, giấy tờ uỷ quyền của VP-CFO
 • Reviewing, monitoring and storing all documentations in/out, POA …of VP-CFO.Xử lý các công việc hành chính phục vụ cho công việc của VP-CFO.
 • Handling administrative tasks to support VP-CFO.
  Phối hợp xử lý các công việc khác của khối TCKT.
 • Co-operating to execute other tasks of F&A Division.
 • Thực hiện các công việc khác do VP-CFO phân công  
  Other tasks assigned by VP-CFO.
 • Other tasks assigned by VP-CFO.

Job Requirement

Tốt nghiệp đại học  chuyên ngành tài chính/kế toán/kinh tế/luật hoặc tương đương 
B.A. or  in finance/ accounting/ laws or equivalently.
Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp vừa hoặc lớn ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính kế toán/luật  
At least 3 year experience of finance/accounting at same size of company or equivalently.

Có kiến thức về tài chính, pháp lý, thuế/ 
Acknowledge of finance, legal, tax

Good Có kỹ năng phân tích tài chính và giải quyết vấn đề  
Good skill of finance analysis and problem solving.  

Apply Now