Category: Human Resources Open: 14 Aug 2019 Close: 16 Sep 2019

C&B Executive

Đảm bảo lương local được chi trả đúng hạn và chính xác
Ensure local wages are paid on time and accurately
Đảm bảo các quyết định về lương và chế độ, QĐ nghỉ việc được chính xác và triển khai kịp thời đến các cá nhân và đơn vị có liên quan
Ensure decisions on wages and benefits, resignation correctly and deploy promptly to related individuals and units

Working Location: TPHCM

Quantity: 1

Salary: Negotiable

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Đảm bảo lương local được chi trả đúng hạn và chính xác
Đảm bảo các quyết định về lương và chế độ, QĐ nghỉ việc được chính xác và triển khai kịp thời đến các cá nhân và đơn vị có liên quan
Đảm bảo việc chấm công, chấm phép, quản lý danh sách nghỉ việc được cập nhật đầy đủ và chính xác
Đảm bảo chi thưởng chính xác và bảo mật 
Kê khai PIT mỗi tháng chính xác, đúng hạn
Trách nhiệm giải đáp, cung cấp các chính sách về Nhân sự đến nhân viên, hỗ trợ nhân viên các thủ tục hành chính.
Cập nhật các báo cáo lương, phụ cấp, nghỉ việc, quỹ lương, thay đổi chức danh, nghỉ phép. 
Cung cấp số liệu báo cáo cho các phòng ban khác khi có yêu cầu

Quyết toán PIT cuối năm và các thủ tục hỗ trợ nhân viên quyết toán PIT
--------------------
Ensure local wages are paid on time and accurately
Ensure decisions on wages and benefits, resignation correctly and deploy promptly to related individuals and units
Ensuring the attendance, authorization, managing the resignation list is updated fully and accurately
Ensuring accurate and confidential rewards
Declare PIT every month accurately and on time
Responsibility to answer, provide HR policies to employees, support staff with administrative procedures.
Update reports on salary, allowance, leave, salary fund, change of title, leave.
Provide reporting data to other departments upon request
Year-end PIT settlement and procedures 

Job Requirement

Đại học Tối thiểu 2 năm kinh nghiệm Quản trị Nhân sự, Quản trị kinh doanh và Luật Lao động
Nắm vững kiến thức về nghề Nhân sự đặc biệt ở mảng lương thưởng phúc lợi. 
Am hiểu về lương, chính sách, các hoạt động trong ngành hàng không.
Khả năng Tiếng Anh và kỹ năng Tin học
----------
Bachelor 
At list 2 years working experience in Human resource management, Business administration, labor law
Deep knowledge of human resource especially in C&B.
Deep understand about wages, policy,  activities in aviation industry
Fluently English
Apply Now