Category: Others Open: 30 May 2019 Close: 31 Dec 2019

Safety and Quality Assurance Executive/ Chuyên viên An toàn và Đảm bảo chất lượng

Quantity: 3

Salary: Cạnh Tranh

Required Document:

Form_Application

Coming soon

Job Description

1. Triển khai và hướng dẫn các đơn vị công tác đảm bảo chất lượng đào tạo

 Develop and give guidance to departments to ensure the training quality

2. Chuẩn bị và  thực hiện cho việc đánh giá, bao gồm xem xét lại các báo cáo đánh giá, các chính sách  và các quy trình để đảm bảo phù hợp với các yêu cầu đánh giá, xây dựng thời gian đánh giá, đảm bảo các nội dung đánh giá hoàn thành trong khoảng thời gian quy định...

Prepare and conduct for the audit, including a review of audit reports, policies and procedures to ensure compliance with the audit requirements,  plan audit time to ensure the completed in the stipulated time period ...

3.Thông báo hành động khắc phục phòng ngừa cho các Trưởng Bộ phận trong Học viện và các đối tác đào tạo được đánh giá sau khi hoàn thành đánh giá

Notify to Head of VJAA departments and training partner corrective actions to prevent heads of departments being assessed after the completion of evaluation

4. Báo cáo kết quả hoạt động đánh giá và khắc phục các điểm không phù hợp cho GĐ Học viện, đưa ra các khuyến nghị, yêu cầu các đơn vị thực hiện hành động khắc phục và cải tiến các điểm không phù hợp 

Report the results of the assessment and findings for Head of Training, propose recommendations, request departments to perform corrective actions and improvements for the findings

5. Tiếp nhận, xử lý và duy trì hệ thống báo cáo an toàn

Receive, oversee and maintain safety reporting data

6. Giám sát các hành động khắc phục sau các sự cố xảy ra và thực hiện đánh giá an toàn với các phòng ban liên quan

Supervise corrective actions after the incident and carry out safety audit on the relevant department

7. Tham gia quản lý và phát triển hệ thống báo cáo của Học viện hàng không Vietjet

Participate in the management and development of VJAA safety reporting system

8. Lưu trữ, cập nhật hồ sơ giáo viên, giáo viên mời giảng, hồ sơ chất lượng

Control of instructors, outsource instructors and quality records

9. Phối hợp với Cục HKVN trong các chương trình kiểm tra, đánh giá đột xuất hoặc định kỳ đối với tổ chức huấn luyện được phê chuẩn

Coordinate with CAAV in audit programs, evaluation irregularly or periodically for approved training organization

10.Thiết lập và duy trì mối quan hệ với các cơ quan chức năng, các tổ chức, cơ sở đào tạo bên trong và bên ngoài VJC

Establish and maintain relationships with the relevant authorities, organizations and educational institutions inside and outside of VJC

11. Tham gia các đợt đánh giá của Công ty, Cục HKVN và các Nhà chức trách khác

Participate in the audit of the Company, CAAV and other Authorities 

Job Requirement

1) Tốt nghiệp Đại học

University Graduate

2) Có kinh nghiệm trong lĩnh vực đánh giá, an toàn

Have experience in Auditor positions, safety

3) Có chứng chỉ chuyên môn về đánh giá

Professional certificate in Lead Auditor

4) Hiểu biết về ngành hàng không, hệ thống văn bản pháp lý liên quan đến lĩnh vực đánh giá, an toàn

Understanding of the aviation industry, the system of legal documents related to the field of auditing, safety

5) Nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của VJAA và các đơn vị trong VJC

Understand the organization, functions and responsibilities of VJAA and its departments

6) Thông thạo Tiếng Anh trong lĩnh vực đánh giá 

Fluency in English related to the field of auditing

7) Làm việc dưới áp lực cao

Work under high pressure

Apply Now