Technical QA Executive/ Chuyên Viên ĐBCL Kỹ Thuật

Thực hiện việc kiểm tra về mặt quản lý, mặt kiểm soát và các hoạt động liên quan đến bảo dưỡng tàu bay/thiết bị tàu bay trong nội bộ Vietjet hoặc tổ chức bảo dưỡng bên ngoài nhằm đảm bảo các hoạt động bảo dưỡng tuân thủ các tiêu chuẩn và quy trình được phê chuẩn
To perform internal audit or third party audit of management, control, and performance related to aircraft/aircraft component maintenance to ensure that all maintenance activities are in compliance with approved standard and procedures.
Giám sát khả phi các tàu bay mà Vietjet khai thác
To supervise the airworthiness of the aircrafts that VJC operates.

Working Location: Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Competitive

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

1. Khả phi tàu bay/ Airworthiness of aircraft:
Thực hiện rà soát bảo dưỡng tàu bay /Carry out CMR
Thực hiện kiểm tra tàu bay của Vietjet đảm bảo tính khả phi/Audit VJC aircrafts to ensure VJC aircrafts are maintained airworthiness.
Chuẩn bị hồ sơ đề nghị Cục HKVN kiểm tra gia gia hạn khả phi tàu bay/ Prepare application for COA renewal.
Làm việc với Cục hàng không thực hiện cấp gia hạn chứng chỉ khả phi tàu bay/ Work with CAAV to carry out renew COA.

2. Hoạt động đánh giá bảo dưỡng/ Maintenance audit:
Thực hiện đánh giá nội bộ bộ phận kỹ thuật, bảo dưỡng, kho vật tư máy bay của Vietjet/ Internal Audit engineering department, line maintenance and aircraft store.
Thực hiện kiểm tra chất lượng hoạt động bảo dưỡng ngẫu nhiên/ Carry out random production audit.
Thực hiện giám sát chất lượng Phase check và C check/Supervise Phase check, C check.
Thực hiện đánh giá nội bộ, các tổ chức bảo dưỡng bên ngoài và các nhà cung ứng/ Internal and external audit contracted AMO/MRO and supplier.

3. Kiểm tra, quản lý hồ sơ, chứng chỉ, tài liệu của các nhà cung ứng và nhà thầu phụ đảm bảo việc các hồ sơ hợp pháp và luôn được cập nhật. Đăng ký nhà cung ứng/ nhà thầu phụ vào hệ thống quản lý AMOS./ Verify, control and monitor certificates, manuals, records of Suppliers and Sub-contractors to ensure said documents are complied with VJC standards. Register approved Suppliers and Sub-contractors in AMOS.


4. Theo dõi quá trình khắc phục, phòng ngừa các điểm không phù hợp của cuộc đánh giá do mình thực hiện và các cuộc đánh giá khác theo yêu cầu của Trưởng ban/ Phó ban cũng như của Ban giám đốc Phòng SSQA/ Audit follow-up. Other audit follow-up tasks as requested by TQA Manager/ Deputy Manager and VP SSQA
5. Đảm bảo quy trình cấp uỷ quyền/công nhận giấy phép hành nghề cho nhân viên bảo dưỡng/phi công được thực hiện và kiểm soát/Ensure approval/authorization system is implemented and maintained for the control of staff approval/authorization worldwide
6. Các công việc hỗ trợ/Supporting:
Kiểm tra các trường hợp xin nhân nhượng bảo dưỡng, gia hạn thực hiện bảo dưỡng trước khi trình Trưởng Ban ĐBCL Kỹ thuật phê chuẩn /Review the application of concession, variation, exemption for TQAM approval


Job Requirement

Tốt nghiệp Đại học/ University
Tối thiểu 02 năm kinh nghiệm trong các hoạt động bảo dưỡng tàu bay và/hoặc Đảm bảo An toàn Chất lượng/ At least 02 years of experience in aircraft maintenance and/ or quality assurance
Có kiến thức tốt về kỹ thuật và bảo dưỡng, quản lý an toàn/ Good knowledge of engineering and maintenance, safety management.
Sở hữu chứng chỉ Đánh giá viên nội bộ ATCL/ Quality internal auditor
Có kiến thức về yêu cầu luật định và các tiêu chuẩn quốc tế trong lĩnh vực hàng không/ Have knowledge of regulatory requirement and international standard in aviation area. Tiếng Anh khá/ Good in English (4 skills)
Sử dụng thành thạo MS Office/
Good in MS Office application
Khả năng báo cáo, thuyết trình/
Reporting & Presentation skill
Apply Now