Category: Cabin Crew Open: 05 Jul 2019 Close: 30 Aug 2019

Deputy Chief Cabin Crew in charge of Training and Safety/ Đoàn phó Đoàn tiếp viên phụ trách về huấn luyện và An Toàn

Đoàn phó chuyên trách Huấn luyện là người giúp việc cho Đoàn Trưởng, có quyền điều hành mảng huấn luyện trong Đoàn Tiếp Viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn Trưởng, báo cáo về các hoạt động huấn luyện của tiếp viên để đảm bảo hoàn thành tốt nhất công việc được giao. 

Deputy Chief  Cabin Crew  who is assistant to Chief cabin crew is also in charge of CC training, having authority in CCD training and  be responsible to report to Chief Cabin Crew of every training activities of cabin crew to achieve the best assigned tasks.

Quantity: 1

Salary: Competitive

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

Chức năng và nhiệm vụ/Duties and responsibility

 a)         Xây dựng và thực hiện kế hoạch huấn luyện đã được phê duyệt với mục tiêu nâng cao chất lượng tiếp viên, cũng như đảm bảo số lượng tiếp viên đủ cho việc khai thác đạt tiêu chuẩn, yêu cầu của Cục Hàng không. / Prepare and conduct all the approved training plans to ensure the quantity and quality of cabin crew for daily operation and comply with CAAV regulation.

b)         Xây dựng tài liệu, quy trình, quy định, tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng an toàn bay thỏa mãn yêu cầu của Cục Hàng không và huấn luyện khác theo yêu cầu của công ty. / Build the training materials, SOP, regulation and criteria related to flight safety, satisfy the requirement of CAAV and other training required by company.

c)          Chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát công tác huấn luyện, đào tạo, tuyển chọn tiếp viên. Có quyền yêu cầu ngưng bay huấn luyện lại đối với các trường hợp không đạt yêu cầu. / Be responsible for checking and supervising of training programs, CC recruitment and having authority to stop any trainee who is unsatisfied training requirement

d)         Đảm bảo thực hiện tốt việc cung cấp các tiếp viên đủ năng lực, trình độ, kỹ năng, kiến thức chuyên môn tốt với tinh thần trách nhiệm cao trên các chuyến bay. / Ensure to provide qualified cabin crew who having enough knowledge, ability, skills and good attitude to serve customer with sense of responsibility.

e)         Thực hiện vai trò quản lý tiếp viên ngoài căn cứ theo phân công của Đoàn trưởng đối với những nơi chưa có người phụ trách tại cắn cứ

Managing the cabin crew at the base where do not have base manager as assignmentt by Chief cabin crew

Job Requirement

Có kinh nghiệm trong công tác huấn luyện đào tạo, tuyển chọn tiếp viên.
Working experience in checking and supervising of training programs, Cabin Crew recruitment.
Apply Now