Category: Cabin Crew Open: 05 Jul 2019 Close: 27 Sep 2019

Đoàn phó Đoàn tiếp viên phụ trách về Dịch vụ hành khách và phúc lợi cho tiếp viên/ Deputy Chief Cabin Crew in charge of Service and welfare

Đoàn phó chuyên trách Dịch vụ và Khai thác là người giúp việc cho Đoàn Trưởng, có quyền điều hành mảng dịch vụ & chăm sóc khách hàng trong ĐTV, chịu trách nhiệm trước Đoàn Trưởng về quản lý điều hành mọi hoạt động liên quan nhằm thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ được giao. 

Deputy Chief cabin crew who is assistant to Chief cabin crew is also in charge of CC related Customer Service and crew welfare, authorized to manage  and report to  the CCM  of  all activities related to services & customer care  to achieve the best  assigned  tasks.

 

Quantity: 1

Salary: Competitive

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

  Chức năng và nhiệm vụ/Duties and responsibility

a)         Đảm bảo thực hiện tốt việc cung cấp các tiếp viên đủ năng lực, trình độ, kỹ năng, thái độ phục vụ tốt với tinh thần trách nhiệm cao trên các chuyến bay. / To ensure the good performance of the provision of qualified CC, qualifications, skills and good service attitude on flights.

b)         Xây dựng và thực hiện kế hoạch huấn luyện dịch vụ khách hàng, các qui trình bán hàng, giao nhận hàng hóa đã được phê duyệt với mục tiêu nâng cao chất lượng tiếp viên, cũng như đảm bảo số lượng tiếp viên đạt tiêu chuẩn yêu cầu phục vụ kế hoạch khai thác. / Make and implement a training plan on customer service, sale processes, and delivery of goods approved with the aim of improving the CC quality as well as ensuring the number of qualified CC for flight operation.

c)         Thường xuyên xây dựng tài liệu, mẫu biểu, qui trình đánh giá công tác phục vụ trên không của các tiếp viên. / Designing curriculum, procedures, regulations and criteria related to quality of service and other training as required by the company.

d)          Chịu trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc và giám sát về hình ảnh, phong cách ứng xử, tư cách tiếp viên hàng không trong quá trình thực hiện phục vụ hành khách. / Being responsible for checking, monitoring and supervising the implementation and compliance with standards of grooming, service systems, behaviors, attitudes of CC in passenger’s service.

e)         Xây dựng tài liệu, quy trình, quy định, tiêu chuẩn liên quan đến chất lượng phục vụ và huấn luyện khác theo yêu cầu của công ty. / Constantly building materials, forms and assessment processes of the air service of the attendants.

f)          Tổ chức trao đổi thường xuyên với tiếp viên để đảm bảo việc áp dụng các quy định và duy trì cung cấp dịch vụ. / Hold regular talks with CC to make sure regulations are applied and service performance is maintained.

g)         Huấn luyện tiếp viên chưa đạt chuẩn qua phản ánh của khách hàng, nhân viên công ty, đồng nghiệp để nâng cao chất lượng phục vụ trên không. / Recalling back CC for re-training should they have negative feedback; to improve the quality of inflight service.

h)         Giám sát chất lượng sản phẩm và dịch vụ bổ sung được cung cấp trên các chuyến bay, kịp thời phản hồi thông tin tới các phòng ban có liên quan để thực hiện điều chỉnh về chất lượng, số lượng, quy cách dịch vụ. / Monitoring the quality of products and additional services provided on the flight, promptly feedback to the relevant departments to make adjustments on quality, quantity and specifications of goods.

i)          Tổ chức các hoạt động tinh thần cho các tiếp viên như xây dựng nhớm, từ thiện, hiếu hỉ và các phong trào thi đua trong Đoàn tiếp viên

Organize all spiritual activities for cabin crew such as team building, charity event, hospitality and competition in CCD

Job Requirement

Có kinh nghiệm quản lý, am hiểu dịch vụ ngành hàng không
Management Experience, deep knowledge of Cabin Crew Customer service and crew welfare Apply Now