Category: Cabin Crew Open: 17 Jul 2019 Close: 28 Sep 2019

CABIN CREW EXECUTIVE/ Chuyên Viên Quản Lý Đội Tiếp Viên

Give recommendations to CCM regarding the department, including: research into improving organization, functions and duties of each section, and working processes of CCD;

Coordinate to monitor each CC in the Team and propose appropriate on the job training method for each attendant if required.

Take part in the assessment process of CC. Participate in the meetings to evaluate, reward and discipline the CC under CCEs management and handle flight reports of the team.

Working Location: Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Competitive

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

1)      Tham mưu cho Đoàn trưởng Đoàn Tiếp viên trong công tác tổ chức bao gồm: nghiên cứu xây dựng mô hình tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của từng bộ phận, quy trình công việc của nội bộ Đoàn Tiếp viên theo phân cấp quản lý và tổ chức thực hiện. 

Give recommendations to CCM regarding the department, including: research into improving organization, functions and duties of each section, and working processes of CCD;

2)       Phối hợp kiểm soát việc thực tập của tiếp viên thuộc Đội và đề xuất biện pháp kèm phù hợp đối với từng tiếp viên được kèm. 

Coordinate to monitor each CC in the Team and propose appropriate on the job training method for each attendant if required.

3)      Tham gia nhận xét đánh giá tiếp viên thuộc Đội; Tham gia các cuộc họp bình xét khen thưởng kỷ luật đối với tiếp viên thuộc Đội; Tham gia xử lý báo cáo chuyến bay của tổ tiếp viên thuộc Đội.  

Take part in the assessment process of CC. Participate in the meetings to evaluate, reward and discipline the CC under CCEs management and handle flight reports of the team.

4)      Giúp việc cho Đoàn Trưởng trong việc điều hành hoạt động, đề xuất ý kiến và biện pháp giải quyết các công việc chung của Đoàn Tiếp viên. 

Assist the Chief cabin crew in all activities related to operation, input and suggest how to solve general issues at work of CCD.

5)      Tham gia xây dựng và chỉ đạo thực hiện các quy chế, quy định, quy trình quản lý nội bộ, quy trình an toàn, qui trình phục vụ…của Đoàn Tiếp viên đảm bảo phù hợp với các quy định chung của Công ty nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. 

Participate in making and directing the performance of rules, regulations, internal management processes, safety procedures, and processes of cabin crew to ensure with the general provisions of the Company to perform assigned tasks.

6)       Theo dõi, đánh giá và đề ra biện pháp cải tiến quy trình phục vụ của tiếp viên. 

To monitor, evaluate and propose solution to improve the process service of cabin crew.

7)       Tổng hợp và cung cấp kịp thời các thông tin cá nhân của tiếp viên thuộc Đội phục vụ công tác quản lý; Đề xuất với Lãnh đạo Đoàn các vấn đề phát sinh cần giải quyết. 

Summarize and provide personal information of cabin crew in the team, propose to the leaders of CCD arising issues that need to be solved.

Job Requirement

At least 02 years relevant working experience 
Degrees are preferable 
Apply Now