Category: Cabin Crew Open: 17 Jul 2019 Close: 27 Sep 2019

CCD ASSISTANT

 Assist Cabin crew management team in the diffirent fields of CCD general management

Working Location: Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Competitive

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

1)   Hỗ trợ lãnh đạo Đoàn tiếp viên trong các lĩnh vực được phân công liên quan đến các công tác điều hành chung

      Assist Cabin crew management team in the diffirent fields of CCD general management

2)  Thực hiện các công tác quản lý dữ liệu về quá trình công tác của tiếp viên như nghỉ phép, khen thưởng và kỷ luật …của các đội.

      Conduct all record controls about cabin crew performance such as crew leave, award and discipline…in the team.

3) Theo dõi bằng cấp,chứng chỉ và khả năng bay của tiếp viên nhằm đảm bảo hoạt động bay hàng ngày

      Monitor cabin crew certifiactes and flying validity in order to ensure smooth daily operation

4)  Hỗ trợ theo dõi chất lượng dịch vụ, hoạt động bán hàng và doanh thu phụ trên tàu bay

      Assist to monitor customer service quality, inflight sale activities and ancillary revenue on board

1)      Cập nhật hồ sơ về các sự cố liên quan đến An toàn, an ninh và Y tế… trên máy bay

      Recording all incidents/accidents regarding to safety, security and medical case on board

2)      Các công việc khác được phân công bởi lãnh đạo Đoàn tiếp viên

      Other tasks assigned by CCD managements

 

Job Requirement

Proficiency in English
Experience in CCD general management
Relevant working experience iat least 02 years
Apply Now