Chuyên Viên Khách Hàng Doanh Nghiệp/ Cooperate Account Executive

Job Description

1. Thực hiện và quản lý công tác bán sản phẩm CA tại các thị trường nội địa theo chỉ tiêu kinh doanh được giao⁄ Implement and manage sales of Corporate Account Products in domestic market according to assigned revenue target.

2. Thực hiện và quản lý công tác chăm sóc và phát triển khách hàng doanh nghiệp/ Implement and manage care and development of enterprise customers.

3. Nghiên cứu thị trường, để xuất chính sách, sản phẩm dịch vụ phù hợp với từng khu vực thị trường, lập kế hoạch hành động khai thác thị trường/ Market research, policies recommendations for products and services suitable to each market and planning action and market exploitation.

4. Thực hiện báo cáo doanh thu liên quan đến hoạt động kinh doanh, thị trường có liên quan/Implement Revenue reports related to business activities and relevant markets.

5. Thực hiện các công việc khác khi có yêu cầu/ Perform other jobs upon request.

Job Requirement

Yêu câu tôi thiêu/Minimum requirements

Trình độ chuyên môn/Educafion: Đại hoc⁄ Bachelor

Kinh nghiệm/Job related experience: 1-2 năm ở vị trí tương đương / 1-2 years experience in same postilions.

Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge: Quản trị kinh doanh, kinh tế / Business Administration, Economics

Yêu cầu khác/Ofher requiremenis: Có khả năng đi công tác thường xuyên/ Work travel regularly.

Apply Now