Category: Ground Handling Open: 12 Aug 2019 Close: 20 Sep 2019

Loading Supervisor (Ca Trưởng Bốc Xếp)

Giám sát các hoạt động và kiểm soát chất lượng, đảm bảo kỹ thuật trong phạm vi chức năng của ca nhằm cung ứng kịp thời các dịch vụ về hành lý, hàng hóa cho các chuyến bay của VJ.

Supervise the activities and manage the quality in the shift’s duties in order to timely supply cargo, baggage handling services for VJ’s  flights.

Quantity: 50

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

Giám sát các hoạt động và kiểm soát chất lượng, đảm bảo kỹ thuật trong phạm vi chức năng của ca nhằm cung ứng kịp thời các dịch vụ về hành lý, hàng hóa cho các chuyến bay của VJ.

Supervise the activities and manage the quality in the shift’s duties in order to timely supply cargo, baggage handling services for VJ’s  flights.

Căn cứ vào lịch bay phân công công tác cho nhân viên trong ca đảm bảo nhân sự phục vụ phù hợp theo tiêu chuẩn.

Assign tasks for the staff in a shift base on the flight schedule to assure the suitable positions for staff according to the standards,

Kiểm soát qui định phục vụ theo đúng tiêu chuẩn công việc đảm bảo hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả cao.

Control service procedures base on the work standard to assure the quality of the division’s activities,

Nắm vững và thực hiện các qui trình phân loại hành lý.

Understand and well apply  baggage sorting procedures,

Báo cáo hoạt động của ca cho đội trưởng nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót có thể xảy ra.

Report the division’s activities to A/C cleaning, Catering, Loading Team Leader in order to timely correct the possible mistakes,

Tham mưu cho đội trưởng trong việc lập kế hoạch, phân tích hoạt động của đội  nhóm nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Assist the Team Leader in planning, evaluating the team’s activities to maintain the safety and develop the service quality,

Tham gia hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình phục vụ.

Participate in guiding, training the new staff and the lower level staff in order to limit the possible mistakes during the service process,

Thực hiện chấm công và đánh giá nhận xét chất lượng phục vụ  nhân viên theo  định kỳ.

Do the timekeeping and appraise the staff’s service quality commentaries periodically.

Job Requirement

5.1 Trình độ văn hóa/ Chuyên môn:

  • Tốt nghiệp PTTH. / High school and above

5.2 Trình độ ngoại ngữ

  • Tiếng Anh giao tiếp, có thể hiểu các văn bản bằng tiếng Anh.

English: basic communication, can understand documents by English

5.3 Kinh nghiệm:

  • Hiểu rõ về quy định an toàn hàng không, quy định về môi trường.

Extensive knowledge and understanding of air safety legislation, regulatory environments,

  • Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc tại sân đỗ.

Priority for candidate has ramp’s experiences

5.4 Các yêu cầu khác:

  • Nam:  tuổi từ 28 – 45./ Male: From 28 to 45 years old,
  • Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, nắng nóng và tiếng ồn.

Good health, be able to work under pressure, hot and noisy environment,

  • Sẵn sàng làm việc theo ca.

Willing to work by shift,

  • Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork,

  • Có tính kỷ luật, tuân thủ quy định/quy trình và yêu cầu của cấp trên.
Strictly comply with company’s policy, standards and regulations, direct report management’s decision.
Apply Now