Chuyên viên Kế hoạch hành chính tổng hợp marketing / Marketing General Administration Executive

- Hỗ trợ công tác quản lý hành chính tổng hợp marketing / to support to manage the marketing administration.

- Hỗ trợ theo dõi chi phí hoạt đọng marketing theo phê duyệt của Ban lãnh đạo / to support manage and report markeing projects’ budget approved by BOM.

- Phối hợp, hỗ trợ với các bộ phận Marketing và công ty tổ chức các dự án nhằm quảng bá, xây dựng văn hóa doanh nghiệp / Cordinating and supporting with other teams in marketing and other divisions to organise & develop company brand as well as building corporate culture activities.

- Tham gia hỗ trợ các hoạt động hành chính marketing của Tập đoàn/ Supporting marketing administration activities of Corporation.

Quantity:

Salary: Cạnh tranh / Competitive

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

Phạm vi trách nhiệm/Area of Responsibility:

- Quản lý và lưu trữ tài liệu của phòng Marketing một cách hệ thống và khoa học (bằng bản cứng & bản mềm)./ Manage and archive marketing documents (hard and soft files) systematically and scientifically.

- Thực hiện các thủ tục hành chính, hợp đồng, tạm ứng, thanh toán cho các hoạt động Marketing/ Be in charge of MKT paper-work (approval form, contracts, cash advance, payment…).

- Tổng hợp ngân sách dự chi và thực chi của phòng theo theo tháng, quý và năm. Báo cáo tiến độ công việc tuần/tháng/quý/ Collect and report Marketing budget monthly, quarterly and yearly; Update and make weekly and monthly reports.

- Hỗ trợ làm việc với các bộ phận nội bộ về tiến độ để đảm bảo các hoạt động Marketing thực thi theo đúng kế hoạch./ Assist Marketing team to work internal teams to make sure marketing activities running smoothly.

- Đầu mối tiếp nhận và gửi văn bản, công văn, giấy tờ của phòng Marketing. Tổng hợp nội dung của các buổi họp có sự tham dự của phòng Marketing /Contact-point for Marketing correspondences. Last minute for Marketing meetings.

- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/ Other assignments from the direct Manager.

Job Requirement

Yêu cầu công việc / Job requirements:

3.1. Trình độ học vấn/Education: Đại học, trong nước và quốc tế/ Bachelor Degree (preferably graduated from International Universities…).                 

3.2. Khả năng am hiểu/Business understanding: Quản lý hành chính, lưu trữ thông tin tài liệu 
Administration management, document archive would be an advantage
.

3.3. Phẩm chất cá nhân/Personal Specifications:

- Kỹ năng lập kế hoạch, Kỹ năng lãnh đạo, Kỹ năng quản lý và làm việc nhóm/ Planning, Leadership, Management & Teamwork skills.

- Kỹ năng quản lý thời gian và chịu được áp lực trong công việc/ Time management skills & ability working under pressure.                         

3.4. Yêu cầu chuyên môn / Specific requirements:

- Kinh nghiệm/Job related experience: Tối thiểu 2 năm/ At least 2 years   

- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge: Quản trị kinh doanh, Marketing, Truyền thông, Kế hoạch tổng hợp…/Business management, Marketing, Communication, general planning ...

- Khả năng am hiểu/Business understanding: Quản lý hành chính, lưu trữ thông tin tài liệu 
Administration management, document archive would be an advantage
.

3.5. Yêu cầu khác / Other requirements

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh/ Using fluent English / TOEIC 500 or above.

- Sử dụng thành thạo vi tính (Word, Excel, Powerpoint), internet và các công cụ phục vụ cho công việc/ Fluently using PC & software office (Word, Excel, Powerpoint), internet & office tools... Apply Now