Giáo viên làm việc tại Học viện Hàng không Vietjet

- Thực hiện công tác giảng dạy / Conduct training courses.

- Thực hiện các công việc chuyên môn trong Phòng Huấn luyện của TTĐT/ Perform professional work in the Departments.

Quantity: 10

Salary: Thỏa thuận

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

- Thực hiện công tác giảng dạy: soạn tài liệu giảng dạy, thực hiện giảng dạy (tổ chức kiểm tra, chấm thi)/ Build up training manuals, conduct training course (testing, marking).

-  Giám sát việc tuân thủ nội quy, quy định của học viên tham gia khóa huấn luyện và báo cáo kịp thời khi có xảy ra sai phạm/ To supervise the regulation compliance of trainees and to report timely on violations (if any).

- Thực hiện kế hoạch đào tạo tháng, quý, năm; các kế hoạch đào tạo phát sinh/ Implement training plans monthly, quarterly and yearly; training plans arising.

- Các công việc chuyên môn của Phòng Huấn luyện/ Complete professional work of the Department. - Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/ Other assignments from the direct supervisor.

Job Requirement

1. Yêu cầu tối thiểu/Minimum requirements:

- Tốt nghiệp Đại học (Không áp dụng đối với giáo viên tiếp viên, phi công/ University Graduate (Not applied for cabin crew, flight crew instructors.

- Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn liên quan đến môn giảng dạy/ At least 2 years of experience in training positions. 

- Có kiến thức liên quan đến môn giảng dạy/ Profound knowledge of the conducting subjects.

- Nắm được quy định, chính sách huấn luyện của VJC và Cục HKVN/ Understand training policies of VJC and CAAV.

-  Hiểu giá trị cốt lõi và văn hóa Vietjet/ Understanding of core values and culture of Vietjet.
- Nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của TTĐT và các đơn vị trong VJC/ 
   Understand the organization, functions and responsibilities of VJC and its departments .

2. Năng lực yêu cầu / Competencies

- Năng lực cốt lõi/ Core competencies

- Năng lực tự quản lý/ Ability to self management

- Năng lực xây dựng đội nhóm/ Team building skills

- Năng lực lãnh đạo/ Leadership competencies

- Kỹ năng giảng dạy/ Training skills

- Kỹ năng kèm cặp/ Coaching skills

- Năng lực chuyên sau về chuyên môn giảng dạy/ Profound knowledge of the subjects controlled

- Kỹ năng giao tiếp/ Communication, presentation skills

3. Yêu cầu khác / Other requirements

- Sử dụng thành thạo tiếng Anh/ Using fluent English / TOEIC 500 or above.

- Sử dụng thành thạo vi tính (Word, Excel, Powerpoint), internet và các công cụ phục vụ cho công việc/ Fluently using PC & software office (Word, Excel, Powerpoint), internet & office tools...

Apply Now