TAX SENIOR EXECUTIVE (Hồ Chí Minh)

Quantity: 1

Salary: $500-1000

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

- Lên kế hoạch rà soát việc áp dụng chính sách thuế của Công ty nhằm đảm bảo tính tuân thủ, chính xác và đầy đủ các quy định của công ty và pháp luật./ Prepare and execute reviewing plan for applying taxes to give assurance for the compliance, accurary and completeness based on Company's regulation and Laws;
- Thực hiện lập và tối ưu kế hoạch thuế, chính sách thuế/ Make and optimize tax plans and tax policies.
- Nghiên cứu các chính sách Thuế mới và cập nhật các quy định về Thuế nhằm đảm bảo tính tuân thủ và xác định các rủi ro ảnh hưởng đến Công ty, Công ty con, Công ty liên doanh liên kết/ Research new Tax regulation and update probably to give assurance for the compliance and identify tax risks impacted the Company and its subsidiaries, affiliates;
- Phụ trách việc giải thích số liệu về Thuế cho các bên liên quan khi cần thiết (Kiểm toán nội bộ, Kiểm toán độc lập, Ban Giám đốc,...)/ In charge of tax explanation to stakeholders when needed (Internal Auditors, External Auditors, Board of Director,...);
- Phụ trách các công việc khác liên quan đến Thuế: phúc đáp công văn, giải trình thắc mắc, liên hệ với cán bộ quản lý,.../ Responsible for other adhoc related to taxation: official response letter to tax department, explanation and communication to tax officers, etc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo khối / execute other responsibilities assigned by superiors. 

Job Requirement

 - Trình độ chuyên môn/Education:  Tốt nghiệp đại học/cao đảng chuyên ngành tài chính/kế toán/kinh tế hoặc tương đương / B.A. or  in finance/ accounting or equivalently.  
- Kinh nghiệm/Job related experience:
Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm việc tại doanh nghiệp vừa hoặc lớn ở vị trí tương đương trong lĩnh vực tài chính kế toán thuế  / At least 5 years experience of finance/accounting, tax at same size of company or equivalantly.
 
- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:
Có kiến thức về tài chính, pháp lý, thuế/ Acknowledge of finance, legal, tax
 
- Khả năng am hiểu/Business understanding:
Tốt / Good
 
- Yêu cầu khác/Other requirements:
Có kỹ năng phân tích tài chính và giải quyết vấn đề / Good skill of finance analysist and problem solving.  

Apply Now