Chuyên viên Vận hành Thương mại điện tử

Mục đích/Purpose:

Bổ sung nguồn nhân lực hỗ trợ quản lý và đảm bảo hoạt động cho nguồn sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng E-commerce / Manpower required for managing and maintaining operation of products and services on E-commerce platform.                

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

Phạm vi trách nhiệm/Area of Responsibility:

- Xây dựng quy trình và chính sách thương mại cho các sản phẩm, dịch vụ được triển khai / Develop procedures and commercial policies for the deployment of products and services.

- Phối hợp với nội bộ bộ phận tìm kiếm, trao đổi với các đối tác, nhà cung cấp để tìm hiểu về viêc kết nối kỹ thuật phù hợp với chức năng hệ thống và quy trình, chính sách nội bộ / Collaborate with internal research department, discuss with partners and suppliers to learn about technical connection in accordance with functions of the system, the procedures as well as internal policies.

- Tham gia quá trình testing và hiểu rõ kết nối hệ thống nhằm đảm bảo sự hoạt động ổn định của các sản phẩm, dịch vụ e-commerce / Participate in testing process and deeply understand the system connection to ensure the stable operation of E-commerce products and services.            

- Phối hợp và thực hiện hỗ trợ đối với tất cả các kênh bán, đối tác, nhà cung cấp và các bộ phận trong công ty đối với các vấn đề liên quan nền tảng e-commerce / Coordinate and support all sales channels, partners, suppliers and internal departments on issues related to E-commerce platform.

- Theo dõi, kiểm tra, đánh giá tình hình phân phối sản phẩm và chất lượng dịch vụ trên hệ thống E-commerce / Periodically monitor, check and evaluate the distribution of products and service quality on the E-commerce system.          

- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/ Other assignments from the direct Manager.

Job Requirement

Yêu cầu công việc / Job requirements:

1. Trình độ học vấn/Education: Đại học,chuyên ngành về Kinh doanh, Dịch vụ khách hàng, Hàng không / Bachelor Degree, major in Business / Customer Service/ Aviation.           

2. Khả năng am hiểu/Business understanding:

- Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến Thương mại điện tử / Having knowledge in products and services related to E-commerce.

- Có kinh nghiệm về dịch vụ khách hàng / Having experience in Customer Service.

- Am hiểu rõ về kết nối kỹ thuật hệ thống e-commerce là lợi thế / Deeply understand technical connection of E-commerce system is an advantage.

3. Phẩm chất cá nhân/Personal Specifications:

- Ưu tiên ứng viên có khả năng làm việc độc lập / Having ability to work independently.

- Khả năng xử lý tình huống và giao tiếp tốt / Having ability to handle situations and communicate well.

- Chịu được áp lực cao trong công việc / Be able to work under high pressure.

4. Yêu cầu khác / Other requirements:

- Các kỹ năng tiếng Anh tốt (Toeic 650 hoặc IELTS 6.5) / Good English skills (Toeic 650 or IELTS 6.5).

- Thành thạo vi tính văn phòng, Power Point / Proficiency in Microsoft Office, Power Point.

- Thành thạo các kỹ năng phân tích, lọc số liệu, các bảng biểu báo cáo /Proficiency in data analysis, dashboard skills.

Apply Now