Chuyên viên Dự án Thương mại điện tử

Mục đích/Purpose:

Bổ sung nguồn nhân lực trực tiếp nghiên cứu và phát triển nguồn sản phẩm, dịch vụ trên nền tảng E-commerce / Manpower required for directly researching and developing products and services on E-commerce platform.

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon

Job Description

Phạm vi trách nhiệm/Area of Responsibility:

- Nghiên cứu và lập kế hoạch thực hiện phát triển nguồn sản phẩm, dịch vụ e-commerce / Research and make action plans to develop E-commerce products and services.                      

- Tìm kiếm, đàm phán, đánh giá các đối tác nhằm báo cáo Quản lý trực tiếp và BOM. Thực hiện lựa chọn nhà cung cấp. / Seeking out, negotiating and evaluating partners before reporting to Direct Manager and BOM. Make an adequate suppliers selection.                                 

- Phối hợp với các bộ phận liên quan trong quá trình xem xét ký kết hợp đồng, thực hiện triển khai sản phẩm và công tác PR/Marketing / Collaborate with relevant departments in contract review, product implementation and PR/ Marketing activities.                                     

- Thực hiện các công tác đào tạo, hướng dẫn sản phẩm, dịch vụ / Carry out the training, product and service instruction.

- Theo dõi, phân tích, đánh giá hiệu quả doanh thu các sản phẩm, dịch vụ / Monitor, analyze and evaluate the revenue efficiency of products and services.

- Thực hiện các báo cáo về sản phẩm, dịch vụ theo định kỳ / Make reports on products and services periodically.

- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/ Other assignments from the direct Manager.

Job Requirement

Yêu cầu công việc / Job requirements:

1. Trình độ học vấn/Education: Đại học,chuyên ngành về Chuyên ngành về Kinh doanh/Công nghệ thông tin/Dịch vụ / Bachelor Degree, major in Business / Information Technology / Services.     

2. Khả năng am hiểu/Business understanding:

- Hiểu biết về các sản phẩm, dịch vụ liên quan đến Thương mại điện tử, nền tảng B2B/B2C, ứng dụng online, website / Having knowledge in products and services related to E-commerce, B2B / B2C platform, online applications, website.

- Có kinh nghiệm triển khai thực hiện các dự án, am hiểu rõ về kết nối kỹ thuật hệ thống e-commerce là lợi thế / Having experience in implementing projects and deeply understanding technical connection of E-commerce system is an advantage.

3. Phẩm chất cá nhân/Personal Specifications:

- Ưu tiên ứng viên có khả năng làm việc độc lập / Having ability to work independently.

- Khả năng xử lý tình huống và giao tiếp tốt / Having ability to handle situations and communicate well.

- Chịu được áp lực cao trong công việc / Be able to work under high pressure.

4. Yêu cầu khác / Other requirements:

- Các kỹ năng tiếng Anh tốt (Toeic 650 hoặc IELTS 6.5) / Good English skills (Toeic 650 or IELTS 6.5).

- Thành thạo vi tính văn phòng, Power Point / Proficiency in Microsoft Office, Power Point.

- Thành thạo các kỹ năng phân tích, lọc số liệu, các bảng biểu báo cáo /Proficiency  Apply Now