Admin & Accounting Manager

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện công tác nghiệp vụ kế toán, công việc hành chính của trung tâm, quản lý vật tư, văn phòng phẩm, tài sản của trung tâm và các công việc hậu cần khác nhằm đảm bảo cho hoạt động của trung tâm được hoạt động hiệu quả hơn.

Responsible for perform administrative works of GSOC, stationary  company assets management & other logistical works in order to ensure that the operation of station run efficiently.  

Working Location: Noi Bai Airport

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

I.    Nghiệp vụ kế toán:

Accounting tasks

-     Tổ chức công tác nghiệp vụ kế toán tại Trung tâm theo đúng quy định của Công ty

Perform accounting task for Center

-     Tổ chức quản lý kho cung ứng hàng hóa, kho khác (nếu có)

Manage supplying warehouse (if available)

-     Quản lý thanh toán hóa đơn cho nhà cung cấp theo quy định.

Managing invoice payment for supplier

-     Quản lý ngân sách phê duyệt & chi tiêu thực tế của Trung tâm.

Managing approved budget & actual spending cost of Center

-     Phê duyệt, kiểm soát các chứng từ chi phí liên quan đến hoạt động khai thác của Trung tâm theo đúng quy định công ty.

Supervise, approve documents which are related to Center ‘s operations.

-     Kiểm soát và đề xuất các biện pháp quản lý hiêu quả chi phí phát sinh của Trung tâm.

Monitor and propose effective managing method for incurred cost of Center.

-     Phê duyệt các chứng từ thanh toán,  trước khi trình ký. Phê duyệt chứng từ khác được ủy quyền bởi ban Giám đốc trung tâm.

Review and approve payment document before submit to upper level manager. Approve other documents which are delegated by BOD.

-     Có trách nhiệm tổ chức lưu trữ các chứng từ kế toán phát sinh tại đơn vị

Keep and preserve all related documents at working place.

-     Phối hợp với các bên liên quan để thanh lý các tài sản, công cụ dụng cụ tại Trung tâm.

Coordinate with relevant department to handle broken, unserviceable equipment of Center

 

II.   Công việc hành chính:

Admin tasks

-   Giám sát, hỗ trợ nhân viên trong công việc văn thư của trung tâm cũng như của các phòng ban, đảm bảo thực hiện công việc nhanh chóng, hiệu quả và đúng thời hạn

Monitor, support staff in clerical work of center as well as internal department , ensuring that the work must be done quickly, efficiently and met the deadline.

-   Có trách nhiệm sắp xếp và nhắc lịch các cuộc họp cho Giám đốc trung tâm.

Responsible for arrange & reminding Director’s meetings.

-     Giám sát việc quản lý kho vật tư, trang thiết bị mặt đất. Quản lý tài sản của công ty, công cụ dụng cụ của trung tâm. Đề xuất mua sắm văn phòng phẩm, công cụ dụng cụ theo sự phân công của giám đốc trung tâm. Kiểm tra, xác nhận các tài sản bị hỏng, hay các công cụ dụng cụ bị hư hỏng, báo cáo cho Giám đôc trung tâm và đề xuất phương án sửa chữa nếu cần.

Supporting & monitoring in inventory management, ground support equipment. Manage company assets, station tools. Proposing to purchase stationery, equipment for station. Check, verify damage assets or damage equipment, report to Director and make a request for repairing equipment if needed.

-   Giám sát các công việc liên quan đến nhân sự của trung tâm; hỗ trợ nhân viên trong việc việc giải đáp các thắc mắc liên quan đến chế độ, quyền lợi của người lao động tại trung tâm

Perform all works which are related to human resource of center; support staff in solving issue which are concerned to regime, rights of employees at station.

-   Giám sát việc thống kê các chi phí tiêu hao, kế hoạch mua sắm của trung tâm

Monitoring in spending cost statistics, purchasing plan of Center

-   Giám sát việc cấp phát đồ bảo hộ lao động, đồng phục cho cán bộ nhân viên.

Monitoring in Personal protective equipment, uniform allocation, ensure employees of station are fully equipped.

-     Giám sát và theo dõi hồ sơ chứng chỉ đào tạo của nhân viên và lên kế hoạch tái đào tạo khi chứng chỉ sắp hết hạn.

Supervising & monitoring training certificates of employees & make recurrent training schedule if needed

-   Lập báo cáo tài chính; thống kê, theo dõi các chi phí tiêu hao của trung tâm theo định kì.

Establish financial report; statistic, monitor the consumption cost of GOSC periodically.

III.  Nhiệm vụ khác:

Other tasks

-   Tham gia vào việc đối ngoại của trung tâm khi được Giám đốc trung tâm phân công.

Participate in Station’s external affairs as assigned by Director

-   Có trách nhiệm xây dựng đơn vị thông qua việc đóng góp ý kiến và thực hành các cải tiến chất lượng phù hợp với định hướng của Công ty. Có trách nhiệm xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp đề cao tinh thần đồng đội và trách nhiệm cá nhân.

Maintains & develops the service quality through feedback contribution & implement quality improvements in line with orientation of company.Responsible for building up professional working environment, enhance teamwork & personal responsibilities.

-     Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó

Perform other duties as assigned by upper level manager

Job Requirement

-     Nam/Nữ, tốt nghiệp Đại học trở lên; có kinh nghiệm làm việc kế toán từ 7 năm trở lên (trong đó có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm quản lý.)

Male/Female, graduated from University or above; has at least 7 years experience in accounting major (at least 3 years experience in management)

-   Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong công việc hành chính văn phòng.

Priority for candidate has experience in administration

-   Tiếng Anh: TOEIC 600 trở lên

English: TOEIC 600 or above

-     Tin học: sử dụng thành thạo vi tính văn phòng (Words, excel, power point, email…)

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Words, Excel, power point, email.

-     Có khả năng làm việc độc lập hoặc theo nhóm

Can work dependently or group/team

-     Kĩ năng giao tiếp tốt

Good communication

-     Có kĩ năng quản lý

Leadership skills
Apply Now