Category: Pilots Open: 18 Nov 2020 Close: 25 Nov 2020

2020 Cadet Line Training Program for staffs' family member

This recruitment program is only applicable for direct family of company’s staffs, including parents, spouses, siblings and children.

Candidates are required to submit a Background Verification Form / Letter of Guarantee (as attached below). This form shall be filled and signed by a Vietjet staff.

Working Location:

Quantity: 20

Salary:

Required Document:

Pilot Cadet-Background Verification Form

Pilot Cadet-Training Record Template

Coming soon
Apply Now

 

Job Description

Job Requirement

1.        Yêu cầu chung / General requirements

·         Quốc tịch: Việt Nam

·         Độ tuổi từ 18 đến 40 / Aged from 18 to 40

·         Chiều cao tối thiểu 160cm (nữ) / 165cm (nam) /

      Minimum height of 160cm (Female) / 165cm (Male)

·         Tốt nghiệp THPT hoặc cao hơn / Completed high school education or higher

·         Bản sơ yếu lý lịch theo biểu mẫu của VJ và Hồ sơ huấn luyện /

      Curriculum vitae and VJ Training Record template

·         Bản sao Hộ chiếu (còn hiệu lực ít nhất 1 năm) /

      Passport copy (with at least 1 year validity)

·         Lý lịch tư pháp (còn hiệu lực ít nhất 6 tháng) /

      Criminal record (with at least 6 months validity)

·         Thư giới thiệu / Recommendation letter

 

2.     Yêu cầu về Thủ tục và Bằng cấp / Documentary and licensing requirements

2.1 Ứng viên đã có Bằng lái A320 của Cục HKVN/ Applicant who is CAAV A320 License Holder

·         Bản sao Nhật ký bay / Copy of Logbook

·         Chứng chỉ tiếng Anh ICAO cấp độ 4 /

With an English proficiency certificate of ICAO level 4

·         Chứng nhận sức khỏe loại 1 công nhận bởi Cục HKVN /

With a class 1 Medical Certificate recognized by the CAAV

·         Tốt nghiệp tại các trường đào tạo Phi công Thương mại được công nhận bởi Cục HKVN; hoặc các trường đào tạo phi công cơ bản được công nhận bởi FAA, TCCA, EASA CASA và NCAA

Completed CPL training at ATO approved by CAAV, or at an ATO approved by FAA, TCCA, EASA, CASA or NCAA/

·        Chứng chỉ Hoàn thành huấn luyện chuyển loại A320F công nhận bởi Cục HKVN /

With A320F Type rating certificate recognized by the CAAV

·         Năng định bay thiết bị / IR Certificate

·         Chứng chỉ bay đa phi hành đoàn với tối thiểu 20 giờ đào tạo trên SIM / MCC certificate with minimum 20 hours SIM training

·         Bằng ATPL Lý thuyết / Frozen ATPL

·         Bằng Lái Phi công Thương mại – máy bay nhiều động cơ còn hiệu lực

With a Valid Commercial Pilot License with multi-engine rating

·         Bằng Lái Phi công A320 của Cục HKVN còn hiệu lực

With a Valid CAAV A320 Pilot License

·         Tối thiểu 200 giờ bay huấn luyện /

With a minimum total flight training time of 200 hours

 

2.2 Ứng viên có Bằng lái tàu bay Thương mại/Applicant who is CPL Holder

·         Bản sao Nhật ký bay / Copy of Logbook

·         Năng định bay thiết bị / IR certificate

·         Chứng chỉ tiếng Anh ICAO cấp độ 4 /

With an English proficiency certificate of ICAO level 4

·         Chứng nhận sức khỏe loại 1 công nhận bởi Cục HKVN /

With a class 1 Medical Certificate recognized by the CAAV

·         Tốt nghiệp tại các trường đào tạo Phi công Thương mại được công nhận bởi Cục HKVN; hoặc các trường đào tạo Phi công Thương mại được công nhận bởi FAA, TCCA, EASA CASA và NCAA.

Completed CPL training at a ATO approved by CAAV, or at an FTO or TRTO approved by FAA, TCCA, EASA, CASA or NCAA

·         Bằng lái phi công thương mại – máy bay nhiều động cơ còn hiệu lực

With a Valid Commercial Pilot License with multi-engine rating

·         Tối thiểu 200 giờ bay huấn luyện /

With a minimum total flight training time of 200 hours


Apply Now