Category: Human Resources Open: 13 Jan 2021 Close: 28 Feb 2021

Nhân viên Dịch vụ nhân sự - People Service Officer

Hướng dẫn và phụ trách kiểm tra hồ sơ xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Instructions and in charge of checking the application file for a work permit and temporary residence card for foreigners

Nộp hồ sơ xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài khi cần
Submit application for a work permit for foreigners if required

Nộp hồ sơ xin cấp thẻ tạm trú cho người nước ngoài
Submit application for temporary resident card for foreigners

Kiểm tra hồ sơ nhân viên mới, tổng hợp và bàn giao cho tổ tính lương
Check new hired document and handover to payroll team

Làm việc các bộ phận liên quan chuẩn bị dụng làm việc cho nhân viên mới
Connected with related department to ensure fully preparation for new hired staff

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Negotiation

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

- Hướng dẫn chi tiết, đầy đủ hồ sơ cho nhân viên người nước ngoài 
Detailed instructions, complete records for foreign employees

- Hỗ trợ xin cấp đầy đủ giấy phép lao động cho người nước ngoài
Support for applying for a full of work permits for foreigners
 

- Hỗ trợ xin cấp đầy đủ thẻ tạm trú cho người nước ngoài 
Support for applying for a temporary residence card for foreigners

- Phối hợp bộ phận tuyển dụng cập nhật thông tin hồ sơ sau phỏng vấn, hướng dẫn ứng viên hoàn thành hồ sơ nhân viên
Closely working with recruitment team to update recruitment document, guideline new hired staff to complete required document

- Đảm bảo nhân viên mới có đầy đủ dụng cụ làm việc theo quy định 
Ensure new hired staff well preparation once on board

- Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó
Other assignments from the direct Manager

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn/Education   Đại học, Cao đẳng/ University/College (Ưu tiên Đại học)  
- Kinh nghiệm/Job related experience:
Ưu tiên có kinh nghiệm hàng không/ Aviation experience will be an advantage
 
- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:
Quản lý điều hành nguồn nhân lực/ Ability to manage Human resource
  
- Khả năng am hiểu/Business understanding:
Các nghị định liên quan về quy trình cấp giấp phép lao động và thẻ tạm trú cho/ 
Relevant decrees on the process of granting Work Permits and Temporary Residence Cards for foreigners   
- Yêu cầu khác/Other requirements:
Thông thạo tiếng Anh, công việc văn phòng/ Fluent in English, Microsoft Office Products (prioritize IT professionals).
Apply Now