Category: Engineering Open: 14 Jan 2021 Close: 28 Feb 2021

Phó Quản đốc Phân xưởng - Deputy Workshop Manager

Kiểm soát và giám sát các hoạt động sản xuất của mỗi phân xưởng thuộc quyền quản lý của mình. Liên hệ phòng Bảo dưỡng, phòng vật tư và kho khí tài cho để thực hiện công việc và được hỗ trợ.
Control and monitor activities of each workshop under his management. Contact maintenance, supply and store for work request and support.

Thay thế quản đốc điều hành phân xưởng khi quản đốc vắng mặt
Act on behalf of Workshop Manager during his/her periods of absence
                   

Working Location: SGN

Quantity: 1

Salary: Negotiation

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

1. Hoạt động sản xuất/Workshop operations:
- Đảm bảo rằng các hoạt động của phân xưởng được thực hiện theo đúng Quy chế Hàng không Việt Nam (VAR), tài liệu hướng dẫn bảo dưỡng, VJC MOPM, SOP, MME & LMM và các tài liệu hướng dẫn khác đã được phê duyệt.
Ensuring that workshop operations are performed in accordance with Vietnam Aviation Regulation (VAR), maintenance manuals, VJC MOPM, SOP, MME & LMM and other approved manuals.
- Đảm bảo tất cả các nhân viên của xưởng có năng lực và thẩm quyền để thực hiện các nhiệm vụ liên quan.
Ensuring that all workshop staffs are qualified and authorized to perform related tasks.
-
Quản lý và kiểm soát tất cả dụng cụ và thiết bị được giao đảm bảo kế hoạch bảo dưỡng
Management and control of all the assigned Tool & Equipment in accordance with approved Maintenance Schedule;
- Đảm bảo tất cả hồ sơ bảo dưỡng phải hoàn thiện và được xác nhận bỡi nhân viên được ủy quyền
Ensuring that all maintenance records are properly completed by authorized personnel;

2. Nhân lực/Workshop personnel:
- Quản lý nhân lực và lập kế hoạch điều phối nhân lực
Management of man power and schedule roster.

3. Báo cáo lên cấp trên trực tiếp/Report to Deputy Maintenance Director:
- Tình trạng nhân lực
Roster and man power status.
- Tình trạng công việc hàng ngày và những công việc đang gặp khó khăn chưa thực hiện được
Incidents, accidents, deferred work orders, deferred work requests every day.
- Chương trình đào tạo nhân lực
Training program of his staff
- Bảo đảm khắc phục những sai lỗi được yêu cầu
Ensure adequate corrective action requeste
d. 
4. Audit/ Inspection:
- Chỉ định nhân viên hỗ trợ tổ kiểm tra khi có yêu cầu
Assign workshop staff to support with SSQA or CAAV auditors if required.
- Thu thập dữ liệu và thông tin để khắc phục sai sót phát hiện trong đợt kiểm tra của SSQA hoặc CAAV
Collect and discuss the findings that are raised from SSQA staff or CAAV auditors and build a Corrective Actions Plan in relation with the notified findings.
Khác/Others
 Performed other tasks assigned by Workshop Manager .

Job Requirement

 - Trình độ chuyên môn/Education Bachelor of engineering  
- Kinh nghiệm/Job related experience:
5 years experience in managing people & working in aircraft maintenance environment.
 
- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:
Aircraft and Aircraft component Maintenance
 
- Khả năng am hiểu/Business understanding:
English ability in reading, understanding, discussing issues related to aircraft maintenance term
 
- Năng lực chuyên môn/Technical Competencies
- Có kiến thức về bảo dưỡng máy bay và thiết bị máy bay/Knowledge in aircraft maintenance and A/C component maintenance    
- Có khả năng lập kế hoạch/Good in work planning.            
- Sử dụng tốt các phần mềm chuyên môn/Proficiency in using technical and management sofware        
- Yêu cầu khác/Other requirements: Friendly, team working & leadership    
Apply Now