Chuyên viên Xây dựng - Construction Executive

Phối hợp thực hiện các công tác liên quan đến các dự án phát triển hạ tầng và dự án kinh doanh phù hợp với chiến lược và định hướng phát triển của Công ty / Coordinate to implement activities related to projects development in infrastructure and business in line with the strategy and development orientation of the Company

Working Location: Northern Regional Office

Quantity: 1

Salary: Negotiation

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

 Các Dự án / Projects
- Thực hiện các công tác liên quan đến Xây dựng Cơ bản của Công ty / Take care of works related to Basic Construction of the Company
- Khảo sát, đánh giá các Dự án / Project evaluation survey
- Nghiên cứu, đánh giá đối tác tiềm năng / Research, evaluate potential partners
- Giám sát thực hiện Dự án / Supervising the implementation of the Project
- Đốc thúc các bên liên quan để đảm bảo tiến độ Dự án/ Work with relevant units to ensure the project progress
- Báo cáo tiến trình Dự án / Project progress reports
 Ngoại giao / External relation      
- Làm việc với các đối tác trong và ngoài nước, các cơ quan quản lý nhà nước / Domestic and international partnership, government agencies
 Khác/ Others
 Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/Other assignments from the direct Manager

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn/Education Đại học trở lên / University degree and above  
- Kinh nghiệm/Job related experience:
3 năm / 3 years
 
- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:
Giao thông hoặc Xây dựng / Transportation or Construction
 
- Yêu cầu khác/Other requirements: Tiếng Anh thông thạo, Toeic 500 trở lên, Tin học Văn phòng, AutoCAD, Photoshop / Good English Toeic 500 above
, Microsoft Office, AutoCAD and Photoshop skills
Apply Now