CHUYÊN VIÊN HÀNH CHÍNH PHỤ TRÁCH THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC VÀ KHỐI QUỐC GIA SỬ DỤNG TIẾNG HOA – GROUND OPERATIONS ADMIN EXECUTIVE (CHINA MARKET

Department: Ground Operations

Open: 29 Jun 2020 Close: 15 Jul 2020

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

APPLICATION FORM


REMEMBER TO UPDATE YOUR PROFILE BEFORE APPLYING

Application Form
CV

PERSONAL INFORMATION

Email *
Fullname *
Gender *
Date Of Birth *
Nationality *
Mobile Number*Nhập vào mã xác thực bên cạnh