Engineering


  • THỢ MÁY - MECHANIC

    Working Location: Các căn cứ bảo dưỡng của Vietjet - VJ maintenance bases
    Open: 09 Sep 2021 Close: 30 Nov 2021
  • CRS A / B1 / B2

    Working Location: Hà Nội / HAN, Đà Nẵng/DAD, Cam Ranh / CXR, Tân Sơn Nhất/SGN
    Open: 09 Sep 2021 Close: 30 Nov 2021