Category: Administration Open: 12 Oct 2019 Close: 29 Feb 2020

Chuyên viên Giám sát kiểm soát chi phí / Cost Control Supervisor

1. Mục đích/Purpose:

- Day to day implementation of cost control functions.

- Maintaining the integrity of all data (budgets, spends, forecast) to generate accurate cost and forecast reporting.  

- Oversight of strategy implementation for efficiencies and control cost to all departments. 

Working Location: Hò Chí Minh

Quantity: 1

Salary: Cạnh tranh / Competitive

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

2. Phạm vi trách nhiệm/Area of Responsibility:

2.1. Lập và thực hiện kế hoạch nhằm rà soát chi phí nhằm đảm bảo tính tuân thủ, chính xác và đầy đủ theo ngân sách năm, các quy định của công ty và pháp luật / Prepare and execute plan to review cost for give assurance on compliance, accuracy and completeness based on year budgeting, Company’s regulation and Laws. 

2.2. Kiểm soát các giao dịch chi phí lớn (xăng dầu, bảo trì, phi công, v.v…) / Review and control for major cost (fuel, maintenance, pilot…).

2.3. Phối hợp xác định mức tồn trữ kho tối thiểu và tối đa, hệ thống quản lý kho để đảm bảo sự đáp ứng các hoạt động của các bộ phận liên quan / Cordinate to set up min-max level of inventory, inventory management system to adapt operation.

2.4. Xây dựng, cập nhật các chính sách/quy trình hoạt động theo thông lệ tiên tiến và chuẩn mực quốc tế nhằm đảm bảo tính hiệu quả về quản lý tài chính, kế toán / Build up and update regulations/SOPs based on enhanced practical and international standards to give assurance for Finance and Accounting management.

2.5. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Lãnh đạo khối / Execute other responsibilities according to assignments of Managers.

Job Requirement

3. Yêu cầu công việc / Job requirements:

3.1. Trình độ học vấn / Education:

Tốt nghiệp đại học chuyên ngành tài chính/kế toán/kinh tế hoặc tương đương / B.A. in finance/ accounting/economics or equivalent.  

3.2. Kinh nghiệm / Job related experience: 

Tối thiểu 5 năm kinh nghiệm làm vào việc trong ngành tài chính, kế toán hoặc quản lý chí phí / At least 5 year experience working in finance, accounting or cost control.

3.3.Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge: 

Có kiến thức về tài chính, kế toán và quản lý / Knowledge in finance, accounting and management.

3.4. Yêu cầu khác/Other requirements: 

-        Có kỹ năng phân tích tài chính và giải quyết vấn đề / Good finance analysist and problem solving skill. 

-        Có kỹ năng tổ chức kế hoạch, quản lý tốt / Good time management and planning skill.

-        Có kỹ năng trình bày và giao tiếp tốt. / Good presentation and communication ability.

-        Khả năng ngoại ngữ: tốt, TOEIC 500, trở lên / Good at English skill, TOEIC 500 or higher.

-        Kỹ năng vi tính tốt đáp ứng yêu cầu công việc / Good skill of Microsoft offices.

Apply Now