Category: Ground Operations Open: 07 May 2020 Close: 30 Sep 2020

Headset Communication Team Leader

Working Location: Noi Bai Airport

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-        Chịu trách nhiệm giám sát và tổ chức thực hiện, áp dụng các quy trình công việc của đội Tài liệu và thông thoại thuộc Trung tâm.Cập nhật và triển khai đến toàn thể nhân viên trong đội quy trình, quy định mới nhằm đáp ứng kịp thời yêu cầu chất lượng công việc của công ty.

Responsible for supervise performance of staffs of Load control& headset communication team. Update and distribute new related procedures/polices to all team members according to company requirement.

-     Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát hoạt động của đội;  dựa theo yêu cầu của trung tâm/ công ty, kiểm tra chất lượng các hoạt động của đội,  động viên, đánh giá thành tích thực hiện công việc, đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên, xác định nhu cầu huấn luyện, lên kế hoạch phát triển nhân viên nhằm tối ưu hóa hoạt động của phòng và việc sử dụng nguồn nhân lực;

Plan, organize and monitor division activities; compile procedures, based on center/company requirement, control working quality of team, motivate and conduct performance appraisal, implement rewarding and disciplinary measures, identify training needs and conduct staff training schemes to maximize departmental performances and utilize human resources;

-     Hướng dẫn và đào tạo chuyên môn cho nhân viên;

Guide and train profession knownledge for subordinate employee;

-     Tham gia biên soạn giáo trình, công tác đào tạo, huấn luyện nội bộ khi được yêu cầu;

Participate in work manual composing, training, coaching as required;

-     Thực hiện trực đội theo lịch được phân công;

Be on duty of division in accordance with schedule;

-     Tham dự cuộc họp với các đơn vị liên quan nhằm đảm bảo chắc chắn rằng các vấn đề cốt yếu được thông tin đến nhân viên liên quan trong đội;

Attend meetings with concerned department to assure important deployment is updated and distribute to team members promptly;

-     Xây dựng chính sách chất lượng và chỉ số an ninh an toàn của Đội tài liệu & thông thoại theo định hướng phát triển của Công ty;

Building up the quality policy and  safety/ security index of Load control & headset Team follow company development;

-     Giám sát việc phân công công việc nhân viên trong đội của cấp ca, đảm bảo tuân thủ đúng theo luật lao động và đảm bảo sức khỏe cho nhân viên;

Monitoring personnel working roster of supervisor, ensure complying with Occupational safety and hygiene law;

-     Quản lý, phát triển, triển khai áp dụng các quy định về an ninh, an toàn và chương trình đảm bảo chất lượng của Công ty;

Manage and be responsible for the development, implementation of security & safety program and the quality assurance program;

-     Chuẩn bị cho các đợt đánh giá do các tổ chức bên ngoài thực hiện hay đánh giá nội bộ (định kì/đột xuất);

Prepare for internal/ external audit (regular and irregular);

-   Theo dõi và phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết các sai lỗi, thiếu sót trong quá trình khai thác;

Monitor and coordinate with relevant department to resolve error during operations;

-   Thống kê, đánh giá chất lượng phục vụ theo định kỳ của đơn vị và đưa ra các biện pháp cải tiến chất lượng và đảm bảo an ninh, an toàn.

Statistical, evaluate services quality in regularly basic and give solution to improve quality & safety;

-     Thực hiện đầy đủ các báo cáo định kì và đột xuất theo quy định;

Compile and send related reports on timely manner or upon urgent request;

-     Phân công, sử dụng nguồn nhân lực của đội một cách hiệu quả và tối ưu hóa;

Use human resource of team effectively;

-     Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao phó;

Peform order tasks as assign by upper level manager;

-     Nội bộ: Các cán bộ lãnh đạo công ty, đồng nghiệp, và các phòng ban liên quan trong công ty.

Internal: Upper level manager, colleague, and relevant department;

-     Bên Ngoài: Các Công ty / Đối tác hoạt động tại nhà ga Sân bay (khi được yêu cầu);

External: Companies and partners at airport (when requested);

Job Requirement

-     Phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng 

Good morals, clean curriculum vitae 

-     Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm;

Careful, honest and responsibility;

-     Tính tuân thủ nội quy, quy định, quy trình làm việc và kỷ luật lao động;

Compliance with regulation, procedure and working disciplines;

-     Hiểu biết về tổng thể các hoạt động ngoài sân đỗ để giám sát các hoạt động trên sân đỗ và giải quyết các vấn đề bất thường;

Understanding the overall activities at ramp side to resolve all problems, risk might be happen;

-     Có kinh nghiệm làm việc trong sân đỗ, cân băng trọng tải ít nhất 5 năm

Has at least 5 years experiences in related career

-     Tốt nghiệp: Đại học trở lên

Bachelor degree or above

-     Tiếng Anh: Toeic 550 trở lên; hoặc tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh

English TOEIC 550, IELTS 5.0 or college graduated from English major

-     Tinh thần trách nhiệm cao, bao quát công việc

High responsibility

-     Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Problem and situation dealing and solving

 

Apply Now