Category: Ground Operations Open: 27 Sep 2021 Close: 30 Nov 2021

Trưởng phòng Điều hành - Operations Management Manager

Working Location: Noi Bai Airport

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Điều hành, phối hợp và giám sát các hoạt động phục vụ mặt đất và dịch vụ khác cho tàu bay. Đảm bảo thực hiện hiệu quả các yêu cầu, mục tiêu chất lượng, an ninh an toàn của công ty.

Managing, coordinate and supervise ground operations process and other necessary services to aircraft.Effectively achieve company objectives, security and safety target.

-   Kiểm soát các hoạt động dịch vụ mặt đất của các đơn vị liên quan trong Trung tâm nhằm đảm bảo công tác phục vụ chuyến bay an toàn, chính xác và hiệu quả.

Control ground service supplies of concerned departments to ensure flight’s safety, accuracy and efficiency.

-  Áp dụng và giám sát việc chấp hành các quy định về chuyên môn và an ninh an toàn của quá trình cung cấp dịch vụ mặt đất cho tàu bay theo tiêu chuẩn của công ty và các cơ quan chức năng.

Implement and supervise procedure, security and safety compliance of concerned departments during ground handling process.

-   Điều hành công tác hoạt động của nhân viên Phòng điều hành theo đúng nhiệm vụ được giao và đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng dịch vụ.

Managing performance of operations management department and propose solutions to improve services quality.

-   Phát triển tốt các mối quan hệ giữa các đơn vị nội bộ và bên ngoài để thúc đẩy,  nâng cao hình ảnh của công ty và hiệu quả cao trong kinh doanh.

Develop effective relationships that promote and enhance company branch and business efficiency.

-     Đảm bảo yếu tố an toàn và an ninh là tiêu chí quan trọng nhất trong tất cả các hoạt động khai thác của công ty.

Ensure security and safety in company operations as fundamental operational priorities.

-   Chủ trì nghiên cứu, soạn thảo, áp dụng và kiểm tra các quy trình, tiêu chuẩn nhằm kiểm soát chất lượng hoạt động của đơn vị.

In charge of researching, compose, implement and supervise operations procedure, standard to control department quality performance.

-     Tham gia các cuộc họp cấp quản lý nhằm đảm bảo những vấn đề quan trọng liên quan đến hoạt động của công ty được truyền đạt đến Ban giám đốc, đồng thời đảm bảo những thông tin phản hồi để giải quyết vấn đề được ghi nhận và triển khai đến nhân viên trong đơn vị.

Participate in meetings at level of management to ensure that important issues shall be informed to Board of Directors and all feedback shall be recorded and transmitted to relevant employees in unit.

-     Xác định nhu cầu nhân sự về tuyển dụng, đào tạo và thuyên chuyển nhân viên. Xây dựng kế hoạch phát triển nhân sự trong đơn vị.

Define demand on: recruit, training and transfer of employee. Build up employee development  plan within department.

-     Triển khai, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách đảm bảo quyền lợi cho người lao động theo quy định pháp luật và công ty.

Deploy company and law of the labour union regulations, policies to all personnel. Supervise process compliance to ensure employee benefits.

-     Tham gia công tác đào tạo, huấn luyện nội bộ

Participate in staff training as required.

-     Báo cáo định kì (ngày, tuần, quý) và đột xuất các hoạt động khai thác của Trung tâm cho Ban giám đốc.

Periodic (daily, weekly, quarterly) and extraordinary operation reports to the Board of Director.

-     Thực hiện các công việc khác do Ban giam đốc giao phó.

Perform other tasks as assign by Board of Director.

Job Requirement

-     Tốt nghiệp đại học trở lên, có kinh nghiệm quản lý ít nhất 3 năm với vị trí tương đương và 7 kinh nghiệm làm việc trong ngành Hàng không.

University graduation or above, minimum 3 years of management experience with equivalent position & 7 years of aviation business.

-   Ngoại ngữ: tiếng Anh TOEIC 600 hoặc tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh

English TOIEC 600 or graduated from English major

-   Hiểu rõ về quy định an toàn hàng không, quy định về môi trường

Extensive knowledge and understanding of air safety legislation, regulatory environments.

-   Sử dung thành thạo tin học văn phòng (MS Office) và kỹ năng thuyết trình

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Excel, power point and the ability to apply computer software to improve business delivery and reporting.

-   Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc được với các cấp của công ty

Excellent communication skills, able to communicate to all levels of the organization.

-     Có kiến thức về Luật hàng không và Luật lao động

Knowledgeable in Aviation and Labour Law.

-     Có khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp thông tin.

Ability of analysis, assess and synthesis information.

-     Kỹ năng tổ chức và phân công lao động.

Organize and workforce allocation skill.

-     Kỹ năng đào tạo, hướng dẫn nhân viên

Coaching skill.

-     Có kỹ năng quản lý con người trong môi trường năng động ở sân bay.

Demonstrate people management skills in operationally driven environment.

-     Kỹ năng giao việc, khả năng gây ảnh hưởng và đàm phán với người khác bằng việc xây dựng các mối quan hệ.

Communication and delegation skills and the ability to influence and negotiate with others building positive relationships.

-     Có tính tự giác, có khả năng làm việc độc lập và làm việc theo nhóm.

Self-disciplines, able to work independently and within a team.

-     Có thể đi công tác khi được yêu cầu.

Willing to have business travel when required.

-     Có thể làm thêm giờ, làm theo ca kíp.

Willing to work overtime and in shifts.

 

Apply Now