Category: Ground Operations Open: 22 May 2020 Close: 30 Sep 2020

Maintenance Ground Support Equipment Manager

Working Location: Noi Bai Airport

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Giám sát hoạt động của Phòng cũng như của nhân viên nhằm đảm bảo các trang thiết bị phục vụ mặt đất phải được bảo dưỡng và sửa chữa kịp thời, nhằm duy trì và đảm bảo an toàn cho các thiết bị phục vụ cho các chuyến bay của Vietjet.

Monitoring department activities and ensure all Ground Service Equipment (GSE) is timely maintenance and repair, in order to maintain safety for GSE which is used for VJ flights serving.

-     Kiểm soát qui định phục vụ theo đúng tiêu chuẩn công việc đảm bảo hoạt động của đơn vị đạt hiệu quả cao;

Control service procedures base on the work standard to assure the quality of the division’s activities.

-   Giám sát chặt chẽ việc tác nghiệp của nhân viên nhằm đảm bảo tất cả nhân viên trong đội phải tuân thủ các quy định, quy chế về an ninh an toàn trong hoạt động khai thác.

Supervise staff performance to ensure all staffs must follow the safety/security’s regulations in operations.

-   Rà soát, kiểm tra kế hoạch bảo dưỡng, sửa chữa các trang thiết bị hư hỏng theo yêu cầu hay đột xuất (hư hỏng, hoạt động không ổn định). Đảm bảo về chất lượng sửa chữa, bảo dưỡng và thời gian hoàn thành.

Supervising GSE maintenance plan (periodically or abnormal circumstance), in order to maintain, timely repair all damaged GSE to ensure high service quality and safety.

-   Giám sát công việc sửa chữa, bảo dưỡng của nhân viên nhằm đảm bảo trang thiết bị hoạt động an toàn trong suốt quá trình phục vụ các chuyến bay tại sân bay

Monitoring maintenance /repairing task of staff in order to ensure safety for ground service equipment, guarantee safety for VJ flights

-   Giám sát và đảm bảo việc thực hiện vệ sinh an toàn lao động tại nơi làm việc của các cấp nhân viên.

Monitoring & Maintaining occupational health & safety at working area.

-   Phối hợp với các bộ phận liên quan để thưc hiện nhiệm vụ được giao luôn đạt hiệu quả cao;

Coordinate with the related divisions to assure the the quality of the assigned tasks

-     Cập nhật và truyền đạt các thay đổi liên quan đến quy định, quy trình phục vụ của công ty đến các phòng ban liên quan và đảm bảo rằng các thông tin liên quan đến những thay đổi về các quy trình của hoạt động khai thác phải được truyền đạt đến nhân viên một cách hiệu quả nhất.

Update and distribute all updated/new policies, new procedure must be distributed to related department, and ensure that information relating to operational procedural changes is effectively communicated to all appropriate staff.

-     Báo cáo các sự cố, rủi ro, tai nạn đúng theo quy trình của công ty

Report all accidents and incidents as per company procedures.

-   Báo cáo hoạt động của Phòng cho Ban giám đốc nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót có thể xảy ra;

Report the department’s activities to BOD in order to timely correct the possible mistakes.

-     Lập kế hoạch sử dụng nguồn nhân lực hợp lý, hiệu quả nhằm đảm bảo an ninh an toàn cho hoạt động khai thác.

Effective resource and staff planning to ensure a safe and efficient operation.

-   Tham mưu cho Ban giám đốc trong việc lập kế hoạch, phân tích hoạt động của Phòng, đội nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Assist BOD in planning, evaluating the department’s activities to maintain the safety and develop the service quality.

-   Sẵn sàng tham gia hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình phục vụ;

Be ready to participate in guiding, training the new staff and the lower level staff in order to limit the possible mistakes during the service process.

-     Chịu trách nhiệm thực hiện và đẩy mạnh văn hóa lao động của công ty bao gồm văn hóa phục vụ, phương thức hoạt động và đảm bảo an toàn, chất lượng dịch vụ

Responsible for implementing and promoting company’s culture included:  service culture, operations procedures and ensure security & safety, service quality.

-     Tuân thủ nội quy, quy định, quy trình của Công ty

Strictly comply with policies, regulations, procedure of company

-     Chịu trách nhiệm trước Ban giám đốc bị về hiệu quả công việc cũng như chất lượng công việc của Phòng.

Accountable to BOD: works performance as well as works quality of GSE department.

-     Đóng góp vào việc phát triển không ngừng của các dịch vụ sân bay liên quan đến mục tiêu hoạt động và mục tiêu khách hàng theo kế hoạch kinh doanh ngắn và dài hạn của công ty.

Contribute, building up airport service quality, in order to achieve operational targets, customer indicators according to  short term/long term business targets

-     Thực hiện công việc khác theo sự phân công, điều động của cấp trên.

Perform other tasks as assigned as upper level manager.

Job Requirement

-   Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm quản lý và 5-7 năm làm việc trong lĩnh vục liên quan

At least 3 years experience in management and 5-7 years experience in related career.

-     Tốt nghiệp Đại Học trở lên

Graduated from University or above

-   Tiếng Anh TOEIC 600 trở lên hoặc chứng chỉ tương đương

English: TOEIC 600 or equivalent certificates

-     Sử dung thành thạo tin học văn phòng và kỹ năng thuyết trình

Extensive knowledge of Microsoft office, e.g., Excel, power point and the ability to apply computer software to improve business delivery and reporting.

-     Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng làm việc được với các cấp của công ty

Excellent communication skills, able to communicate to all levels of the organization.

-    Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực

Good health, be able to work under pressure

-     Lý lịch rõ ràng (lý lịch tư pháp số 02)

Clear Criminal records (form No.02)

-     Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork

-   Kĩ năng giải quyết vấn đề

Solving issue skill

Apply Now