Category: Ground Operations Open: 27 Sep 2021 Close: 30 Nov 2021

Trưởng phòng Kiểm soát chất lượng dịch vụ - Quality Control Manager

Trợ giúp Ban Giám Đốc (BGĐ) Trung tâm Khai thác thực hiện các công tác phối hợp được ủy quyền như sau: giám sát và tổ chức thực hiện các công việc nhằm đáp ứng mục đích quản lý chất lượng của Công ty.

Assist the Directors of the Operations Center on authorizations in monitoring and implementing integrated systems processes to ensure this system operate according to the requirements of the quality system which was applying in the company.

Working Location: Noi Bai Airport

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-   Lên kế hoạch, tổ chức thực hiện và kiểm soát hoạt động của ban.

Plan, organise and control the activities of the section,

-   Lên kế hoạch thực hiện công việc và phân công nhiệm vụ đối với: Soạn thảo/chỉnh sửa/phê duyệt/triển khai thực hiện các thủ tục/quy trình/ tiêu chuẩn và kiểm tra chất lượng các hoạt động của ban và trung tâm.

Plan and assign duties to: Compose/Revise/Approve/Disseminate  the processes/procedures/standards and control of operations quality – unit/center,

-   Động viên, đánh giá thành tích thực hiện công việc, đề xuất khen thưởng, kỷ luật nhân viên.

Motivate, evaluate the performance; and, merit/demerit staff on disciplinary,

-   Xác định nhu cầu huấn luyện, lên kế hoạch phát triển nhân viên nhằm tối ưu hóa hoạt động của phòng và việc sử dụng nguồn nhân lực.

Identify training needs and conduct staff training schemes to maximize departmental performances and utilize human resources,

-   Tham dự cuộc họp cấp quản lý khi được BGĐ ủy quyền nhằm đảm bảo chắc chắn rằng các vấn đề cốt yếu được thông tin đến BGĐ và tất cả các thông tin phản hồi từ cuộc họp được ghi nhận và triển khai đến nhân viên liên quan trong phòng.

Attend senior management meetings when authorized by BOD to assure escalation of key subjects to the BOD and feedback / instructions to be promptly updated and distribute to staff,

-   Trợ giúp BGĐ xây dựng dự thảo/triển khai về chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kế hoạch thực hiện mục tiêu chất lượng và an toàn hàng năm theo định hướng phát triển của Công ty.

Assist BOD to draft/disseminate the quality policy, target on quality control and targets of the annual quality, safety following the company goals;

-   Quản lý công việc liên quan đến triển khai và đánh giá thực hiện nhằm đảm bảo các chỉ tiêu liên quan đến Trung tâm về an ninh, an toàn và đảm bảo chất lượng của Công ty.

Manage activities relating to the distributions/performance evaluation on indicators of the Center related to the safety, security and quality assuarance of the company,

-   Giúp BGĐ trong việc phối hợp với bộ phận chuyên trách về Quản lý chất lượng của Công ty để xây dựng/triển khai thực hiện kế hoạch đánh giá do các tổ chức bên ngoài thực hiện và đánh giá nội bộ (định kì/đột xuất).

Assist BOD in liaision with in-charge department of Compay Quality Control to draft/dissemination the audit plan carried out by extenal/internal sections (schedule/random).

-     Theo dõi và phối hợp với các đơn vị liên quan giải quyết điểm không phù hợp.

Monitor and liaise with relevant department to correct the findings.

-   Thực hiện tổng hợp các báo cáo, tập trung đánh giá chất lượng phục vụ hàng kỳ của các đơn vị và đưa ra các biện pháp cải tiến chất lượng và đảm bảo an toàn.

Make termly reports focusing on quality control and giving the improvements on safey and quality assurance.

-   Kiểm soát và lưu trữ hồ sơ – tuân thủ quy định của hệ thống quản lý chất lượng.

Control and retain documents – complying with the quality management system;

-   Phân tích kết quả chất lượng phục vụ theo định kì hay qua các cuộc kiểm tra đánh giá và đề xuất các biện pháp khắc phục, phòng ngừa.

Analyse the quality performance conducting by schedule/random audits with corrective and preventive actions/solutions.

-     Đọc và hiểu các nội quy, quy định, chế độ liên quan đến người lao động và trang thiết bị để thực hiện công tác quản trị nguồn lực của ban Quản lý chất lượng một cách hiệu quả nhất.

Read and understand the company’s regulations, policies relating to employee and equipment in order to manage resource of the Quality Assurance team of the Center effectively.

-     Thực hiện các nhiệm vụ khác theo phân công của cấp quản lý trực tiếp.

Peform order tasks as assigned by direct reporting management personnel.

Job Requirement

-   Có kinh nghiệm quản lý ít nhất 3 năm, 7 năm trong lĩnh vực liên quan (ưu tiên có kinh nghiệm về Quality Assurance, Quality Control, IOSA, ISAGO, …).

Posses at least 3 years in management,  7 years experiences in related professional (experience in Quality Assurance, Quality Control, certificates in IOSA, ISAGO is preferable,...),

-   Tốt nghiệp: Đại học trở lên.

Graduated from University or above,

-   Tiếng Anh: Toeic 600 trở lên; hoặc  hoặc tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh.

English TOEIC 600 or graduated from English major,

-   Tinh thần trách nhiệm cao.

High responsibility,

-   Có kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề.

Skills on Problem Solving and Situation Dealing.

-     Phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng (cung cấp Lý lịch tư pháp và các hồ sơ pháp lý khác theo yêu cầu công ty)

Good morals, clean curriculum vitae (submit Criminal record and/other legal document per company’s requirements)

-     Cẩn thận, trung thực và có trách nhiệm.

Careful, honest and being responsibility

-     Tính tuân thủ nội quy, quy định, quy trình làm việc và kỷ luật lao động

Compy with the company regulation, procedure and working disciplines.

-     Hiểu biết về tổng thể các hoạt động ngoài sân đỗ và trong nhà ga để giám sát và giải quyết các vấn đề , tránh rủi ro xảy ra về hoạt động khai thác, dịch vụ khách hàng, chất lượng phục vụ hành khách, đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến bay.

Understanding the market, customers and competitors; Understanding the overall activities at the airport to resolve all problems, risk may happen. Enhance the customer service, quality passenger service, ensuring safety and security for the flight

Apply Now