Category: Ground Operations Open: 27 Sep 2021 Close: 30 Nov 2021

Chuyên viên đảm bảo chất lượng dịch vụ- SSQA Executive

Kiểm tra, giám sát và đảm bảo nhân viên thực hiện các quy trình, hướng dẫn công việc theo yêu cầu tiêu chuẩn của các đơn vị trong Công ty nhằm đảm bảo được thực thi trong thực tế;

Check, monitor and ensure the implementation of staff by follow procedures, work instructions, as required in the standard in all department of company to ensure the implementation in reality.

Working Location: Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Quantity: 2

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-     Hỗ trợ cán bộ, các cấp lãnh đạo trong công tác giám sát chính sách chất lượng, mục tiêu chất lượng, kế hoạch chất lượng được thực hiện và áp dụng bởi nhân viên

Support Head of department  upper level manager in monitoring the quality policy, quality objectives, quality planning were complied by relevant staff.

-     Hỗ trợ các trưởng đoàn trong công tác đánh giá nội bộ;

Support team leaders in internal audit activities;

-     Phát hiện và đề xuất biện pháp khắc phục – phòng ngừa nhằm giảm thiểu những sai lỗi trong quá trình thực hiện quy trình, thủ tục ở tất cả các đơn vị trong Công ty;

Find out and request corrective and preventive actions to reduce the mistakes during the process and procedures in all departments;

-     Thống kê sai lỗi, tham gia xử lý khiếu nại của khách hàng nhằm chấn chỉnh, cải tiến để nâng cao chất lượng và đảm bảo an toàn cho các dịch vụ cung ứng;

Error statistic, involved handling of customer complaints to rectify as well as improvements to enhance the quality and safety of services providing;

-     Đề xuất các biện pháp cải tiến chất lượng, an toàn và thực hiện việc cải tiến;

Propose methods to improve quality, safety and performance improvements;

-     Hỗ trợ trưởng ban chuẩn bị và đón tiếp các đoàn đánh giá;

Support head of department in guide and welcome the auditor teams;

-     Kiểm soát việc phân phối và ban hành các tài liệu nội bộ và tài liệu bên ngoài thuộc hệ thống quản lý tích hợp;

Control the delivery and distribute of internal and external documents in integrated management systems;

-     Tổ chức lưu giữ và kiểm soát toàn bộ các hồ sơ chất lượng và an toàn của ban an ninh, an toàn và giám sát chất lượng dịch vụ

Organize and keep full control of the quality records and safety of department;

-     Tham gia họp định kỳ với các đối tác cung ứng dịch vụ và ghi nhận nội dung buổi họp, ý kiến phản ảnh của các bên liên quan. Triển khai nội dung họp đến tất cả các đơn vị liên quan.

Participate in monthly meetings with the suppliers, record the meeting minutes and the airlines complaints. Deploy meeting content to all departments;

Job Requirement

-     Tốt nghiệp: Đại học trở lên

Bachelor degree or above

-     Tiếng Anh: Toeic 550 trở lên; hoặc IELTS 5.0: hoặc tốt nghiệp chuyên ngành tiếng Anh

English TOEIC 550, IELTS 5.0 or college graduated from English major

-     Tinh thần trách nhiệm cao, bao quát công việc

High responsibility

-     Kỹ năng xử lý tình huống và giải quyết vấn đề

Problem and situation dealing and solving

-  Phẩm chất đạo đức tốt, lý lịch rõ ràng (yêu cầu Lý lịch tư pháp mẫu số 2)

Good morals, clean curriculum vitae (submit Criminal record sample 2)

-   Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm.

Careful, honest and responsibility

-   Tính tuân thủ nội quy, quy định, quy trình làm việc và kỷ luật lao động

Compliance with regulation, procedure and working disciplines.

-   Hiểu biết về tổng thể các hoạt động ngoài sân đỗ và trong nhà ga để giám sát và giải quyết các vấn đề , tránh rủi ro xảy ra về hoạt động khai thác, dịch vụ khách hàng, chất lượng phục vụ hành khách, đảm bảo an ninh an toàn cho các chuyến bay.

Understanding the market, customers and competitors; Understanding the overall activities at the airport to resolve all problems, risk may happen. Enhance the customer service, quality passenger service, ensuring safety and security for the flight 

Apply Now