Category: Engineering Open: 13 Jan 2021 Close: 28 Feb 2021

Nhân viên Bảo dưỡng phanh lốp/ Wheel & Brake Maintenance Mechanic

Trợ giúp bảo dưỡng, kiểm tra thiết bị phanh lốp của tàu bay, phù hợp với nhà sản xuất và các quy định kỹ thuật/ Support maintenance by providing inspection to aircrafts wheel and brake in accordance with manufacturer’s or regulatory specifications.

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 4

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

- Nhận và thực hiện các công việc bảo dưỡng cho phanh lốp của VietJet
Receive and perform maintenance tasks to wheel and brake as removed by VJC.
- Tiến hành từng bước, kết quả hồ sơ và thực hiện theo thiết bị tiêu chuẩn phù hợp với hướng dẫn công việc được chấp nhận
Process parts, document results and perform equipment standardization in accordance with approved work instructions.
- Thực hiện sự chuẩn bị cần thiết cho chi tiết bảo dưỡng trước khi đưa vào kiểm tra phù hợp với hướng dẫn công việc được phê duyệt 
Carry out the necessary preparation of parts before or after inspection in accordance with approved work instructions.
- Thực hiên việc kiểm tra hệ thống phù hợp với quy trình tiêu chuẩn
Conduct system performance checks in accordance with the applicable process standard.
Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng nhóm Bảo dưỡng phanh lốp giao phó
Performed other tasks assign
ed by Wheel & Brake Maintenance Team Leader.

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn/Education Tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp/Intermediate Professional Education Diploma  
- Kinh nghiệm/Job related experience:
1 năm/ 1 year
 
- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:
Bảo dưỡng phanh lốp/ Wheel brake Maintenance 
 
- Khả năng am hiểu/Business understanding:
ký thuật cơ bản/ Basic technical
 
- Yêu cầu khác/Other requirements:
Có khả năng dọc hiểu tài liệu kỹ thuật liên quan đến ác quy của tàu bay/ be able to read and understand document related to battery of Aircraft
Apply Now