Category: Human Resources Open: 11 May 2021 Close: 30 May 2021

Chuyên viên Đào tạo - Training Executive

Theo dõi việc sử dụng ngân sách đào tạo, báo cáo định kỳ hàng tháng số tiền chi cho đào tạo + Triển khai ký cam kết đào tạo và theo dõi Bond./  Managing the training budget and monthly report + Implement all procedures to sign and manage Training Bond Agreement for Cabin Attedants.

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Negotiation

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

1. Kế hoạch và ngân sách đào tạo/ Training Plan and Training budget.
 - Đảm bảo tiến độ huấn luyện theo kế hoạch năm,  báo cáo định kỳ tình hình triển khai khóa lớp và ngân sách đào tạo/ Follow up all training plans on time. Report currently the implementation of training activities and its budget.  
- Theo dõi ngân sách đào tạo và báo cáo khi ngân sách tăng đột biến và có sự thay đổi so với kế hoạch./Managing the training budget and report if training budget increases out of plan. 

2. Hợp đồng đào tạo/ Training Bond Agreement
- Lựa chọn và trình ký hợp đồng đào tạo với các tổ chức/ nhà cung cấp bên ngoài/ Select suppliers and submit to sign training agreement with outsource companies.
- Triển khai ký hợp đồng đào tạo với tất cả các cá nhân được cử đi học theo chính sách đào tạo của công ty (đặc biệt là Tiếp viên). Theo dõi việc bồi hoàn kinh phí đào tạo của Tiếp viên/ Implement company's Training policy, sign Training Bond Agreements between company and individuals who are assigned to attend training courses. Manage training bond agreement of cabin attendant.
3. 
Hỗ trợ/Support:
- Hỗ trợ các Phòng, ban tìm kiếm các khóa đào tạo phù hợp với yêu cầu./
Support Departments to research  training courses to match with their requirements.
- Phối hợp cùng các Phòng ban, nghiên cứu và tìm kiếm các nhà cung cấp, các tổ chức đào tạo có uy tín./
Cooperate with Departments to research and chose the qualified suppliers/training organizations.
- Điều phối các hoạt động đào tạo nội giữa các Phòng ban, Phòng nhân sự và Học viện Hàng không/
Co-ordinate internal training activities within all Departments, PD and VJAA.
- Thiết lập các mục tiêu có thể đo lường và đánh giá kết quả  của từng cá nhân và nhóm sau khi hoàn thành khóa đào tạo /
Establish clear measurable goals and objectives to measure individual and team results after completing training courses.
- Hỗ trợ Trưởng phòng các công việc khác khi có yêu cầu/
Assist Training Manager to cover other tasks when require.
Khác/Others
* Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó/Other assignments from the direct Manager

Job Requirement

 - Trình độ chuyên môn/Education
- Tốt nghiệp đại học (Ưu tiên đối với cử nhân ngành kinh tế, tài chính hoặc các ngành liên quan)./ Bachelor’s degree (preferred: economic, financial or  related field).
 
- Kinh nghiệm/Job related experience:
Từ 1 – 2 năm kinh nghiệm./ 1 - 2 years experience.
 
- Yêu cầu khác/Other requirements: 
 - Có khả năng giao tiếp, nói và viết tốt bằng Tiếng Anh. Toeic 600 trở lên hoặc tương đương/ Strong communication, writing and speaking skills in English: TOEIC 600 equal or above.
 - Có khả năng phân tích tốt/
Strong analytical skills.
 - Có kỹ năng quản lý dự án/
Project management skills.
 - Kỹ năng thuyết trình, quản lý thời gian/
Presentation and time management skills/
 - Sử dụng Office thành thạo/
Professional MS Office skills required.
Năng lực yêu cầu/Competency:              
- Năng lực cốt lõi/ Core competencies  
Có định hướng và chủ động trong công việc/ Detail oriented and raise the sense of initiative 
 
Nhanh nhẹn, giao tiếp hiệu quả/  Agile and communication effectively
  

Biết cách giải quyết vấn đề và có hoài bão trong công việc/ Solve problem effectively and have ambisious 
- Năng lực lãnh đạo/ Leadership competencies  
Biết cách xây dựng đội ngũ và xây dựng mối quan hệ  trong công việc/ Good team works and relationship
 
Tạo môi trường làm việc tích cực/ Create a positive work environment
 
Biết cách quản lý thời gian, ngân sách, dự án …./ Well organize on time management, budget, and projects etc..
- Năng lực chuyên môn/Technical Competencies  
Biết phân tích nhu cầu đào tạo  và lập kế hoạch đào tạo hiệu quả/ Good training need analyze and build up training plans effectively
 
Biết đo lường hiệu quả công việc và quản lý sự thay đổi/ Know how to evaluate performance of work  and change management.
Apply Now