Category: Media Open: 03 Feb 2021 Close: 22 Jun 2021

Chuyên viên Truyền thông số - Digital Media Executive

Triển khai nội dung trên nền tảng số; quản lý thông tin và các mối quan hệ với những người có ảnh hưởng trên mạng xã hội; báo cáo và phân tích báo cáo nhằm tối ưu hoạt động của công ty 
Deploying content on digital platforms; managing information and relationships with influencers on social networks; Reporting and analyzing data to optimize company performance

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 2

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

- Xây dựng chiến lược truyền thông trên mạng xã hội và tập trung vào Quản trị Thương hiệu Trực tuyến (ORM) 
Build communication plans on social media and focus on Online Reputation Management (ORM)

- Sản xuất và quản trị nội dung trên mạng xã hội 
Produce and manage contents on social media

- Xây dựng mạng lưới xã hội với những người có ảnh hưởng 
Build social networking with influencers, KOLs

- Quản trị và theo dõi các công cụ đo lường thông tin mạng xã hội để phân tích và tối ưu hoạt động công ty
Manage and monitor social listening tools in order to analyze and optimize the company's performance

- Quản trị hợp đồng và ngân sách với các bên liên quan 
Manage contracts and budget with related partners

- Làm việc cùng các phòng ban nội bộ để xử lý các vấn đề về khai thác, chăm sóc khách hàng… nhằm ngăn chặn và giải quyết khủng hoảng truyền thông 
Work with internal departments to handle problems of operation, customer service, etc... to prevent and solve communication crisis
Hỗ trợ các dự án, công việc của Trung tâm Truyền thông khi có yêu cầu
Support on the project, other tasks of Media Center when necessary
-
Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó
Other assignments from the direct Leader

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn/Education:  
 Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành báo chí, truyền thông, marketing hoặc các ngành liên quan/ Having BSc/ BA in journalism, communication, marketing or similar fields
   
- Kinh nghiệm/Job related experience:

 Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các các Tổ chức, doanh nghiệp/ At least 1 years experience in similar capacity in Organize, Enterprise
 
- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:
 Marketing, Digital Management, Data Analysis / Marketing, Digital Management, Data Analysis
 
- Khả năng am hiểu/Business understanding:

 Nắm bắt nhanh và ham học hỏi/ Good understanding the organization and excellent
 
- Yêu cầu khác/Other requirements:
 Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)/ Advanced computer skills on Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 Có khả năng tổng hợp, thống kê, phân tích, xử lý số liệu tốt/
Good Ability to manipulate, statistics, analysis data
 Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm/
Skill in Individual and Team work
 Khả năng Anh ngữ tối thiểu TOEIC 500/
Engligh level TOEIC 500 
Apply Now