Category: Media Open: 03 Feb 2021 Close: 22 Jun 2021

Chuyên viên Truyền thông Nội bộ - Internal Media Executive

Triển khai các hoạt động, thông tin nội bộ nhằm gắn kết các giá trị và con người Vietjet 
Implement activities and convey information internally to unite Vietjet's values and people

Working Location: Headquarter Ho Chi Minh City

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

- Xây dựng kế hoạch triển khai các hoạt động gắn kết nội bộ  
Develop plans for internal integration activities

- Sản xuất tin bài phục vụ truyền thông trên các kênh nội bộ
Making news for communication on internal channels

- Quản lý thông tin trên các kênh truyền thông nội bộ
Manage information on internal communication channels

- Tạo mối quan hệ và phối hợp cùng các phòng, ban trong công tác triển khai hoạt động nội bộ 
Building relationship and coordination with departments to implement internal activities
Phối hợp triển khai các hạng mục công việc khác theo sự phân công của Ban lãnh đạo Trung tâm  
Coordinate to implement other work items as assigned by the Media Center's Management Board
-
Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó
 Other assignments from the direct Leader

Job Requirement

- Trình độ chuyên môn/Education: 
 Tốt nghiệp đại học trở lên các ngành báo chí, truyền thông, marketing hoặc các ngành liên quan/ Having BSc/ BA in journalism, communication, marketing or similar fields
 - Kinh nghiệm/Job related experience:
 Tối thiếu 1 năm kinh nghiệm ở vị trí tương đương trong các các Tổ chức, doanh nghiệp/ 
At least 1 years experience in similar capacity in Organize, Enterprise  
- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:

 Truyền thông nội bộ, sáng tạo nội dung/ Internal communication, content creation
 
- Khả năng am hiểu/Business understanding:

 Nắm bắt nhanh và ham học hỏi/ Good understanding the organization and excellent
 
- Yêu cầu khác/Other requirements:

 Sử dụng thành thạo Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)/ Advanced computer skills on Microsoft Office (Word, Excel, Power Point, Outlook)
 Có khả năng giao tiếp tốt, nhanh nhẹn, tự tin/
Ability to communicate well, agile, confident
 Kỹ năng làm việc độc lập/nhóm/
Skill in Individual and Team work
 Khả năng Anh ngữ tối thiểu TOEIC 500/ Englis
h level TOEIC 500
 Có khả năng sử dụng các phần mềm sản xuất Adobe, máy ảnh (lợi thế) /
Ability to use Adobe production software, camera (advantage)
Apply Now