Category: Aviation Academy Open: 13 Apr 2021 Close: 30 Jun 2021

Technical Aircraft Training Instructor

Thực hiện công tác giảng dạy / Conduct training courses
Thực hiện các công việc chuyên môn trong Phòng HL/ Phòng ban của HVHKVJ/ Perform professional work in the Departments

Working Location: Đường D2, Khu Công Nghệ Cao, Long Thạnh Mỹ, Quận 9, Thành phố Hồ Chí Minh

Quantity: 2

Salary: Negotiate

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

 • Thực hiện công tác giảng dạy: giảng dạy, tổ chức kiểm tra, chấm thi… Đảm bảo học viên có đầy đủ kiến thức và kỹ năng để thực hiện công việc được phân công sau khi hoàn tất khóa học / Conduct the training tasks: teaching, testing, marking, etc. Ensure trainees after completing the course have adequate knowledge and skills to perform their assigned tasks.
 • Chuẩn bị giáo trình, giáo án, bài giảng điện tử, đánh giá phòng học, phòng thi theo đúng quy định/ Prepare curricula, lesson plans, slides, classroom assessment, examination room according to regulations.
 • Thực hiện kế hoạch đào tạo tháng, quý, năm; các kế hoạch đào tạo phát sinh/ Implement training plans monthly, quarterly and yearly; training plans arising.
 • Xây dựng, cập nhật chương trình đào tạo, giáo trình, giáo án, ngân hàng đề thi, tài liệu liên quan đáp ứng đầy đủ cho các môn học thuộc Bộ môn / Develop, update training programs, curricula, lesson plans, question banks, related materials for all the subjects belong to the Department.
 • Đánh giá, xem xét và trình phê chuẩn giáo viên / Review, consider and submit documents for instructors approval.
 • Các công việc chuyên môn của Tổ Bộ môn / Complete professional work of the Department.
 • Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó / Other assignments from the direct supervisor.

Job Requirement

 • Trình độ chuyên môn / Education: Tốt nghiệp Đại học hoặc chứng chỉ chuyên môn Cat A/B1/B2 University Graduate or Professional certificates.
 • Kinh nghiệm / Job related experience: Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chuyên môn liên quan đến môn giảng dạy / At least 5 years of experience in teaching related fields.
 • Kiến thức chuyên ngành / Specific knowledge: Có kiến thức liên quan đến môn giảng dạy / Profound knowledge of the conducting subjects.
 • Nắm được quy định, chính sách huấn luyện của VJC và Cục HKVN / Understand training policies of VJC and CAAV.
 • Hiểu giá trị cốt lõi và văn hóa Vietjet / Understanding of core values and culture of Vietjet.
 • Nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của HVHKVJ và các đơn vị trong VJC /  Understand the organization, functions and responsibilities of VJAA and VJC's departments.
 • Trình độ Tiếng Anh / English proficiency: Có khả năng đọc hiểu, làm việc với tài liệu kỹ thuật Hàng không / Able to read, understand and work with Aviation technical English.
 • Hoặc chứng chỉ tiếng Anh (Toeic 500 hoặc tương đương)/ Or English certificate (Toeic 500 or equivelent).
 • Thành thạo vi tính văn phòng (MS power point, MS work, …) / Office software (MS PowerPoint, MS work,...).
  • Năng lực cốt lõi / Core competencies:
   • Năng lực tự quản lý / Ability to self management.
   • Năng lực xây dựng đội nhóm / Team building skills.
   • Năng lực Truyền cảm hứng / Inspire others.
  • Năng lực chuyên môn / Technical Competencies:
   • Kỹ năng đánh giá hợp lý / Exercise sound judgment.
   • Kỹ năng giảng dạy / Training skills.
   • Kỹ năng kèm cặp / Coaching skills.
   • Năng lực chuyên sâu về chuyên môn giảng dạy / Profound knowledge of the subjects controlled.
Apply Now