Category: Ground Operations Open: 07 May 2021 Close: 30 Jun 2021

Trợ lý Kỹ thuật trang thiết bị mặt đất - Technical Executive for GSE

Quản lý kỹ thuật trang thiết bị mặt đất. Theo dõi các hoạt động khai thác và kiểm soát chất lượng trang thiết bị, nhằm đảm bảo tốt nguồn lực trang thiết bị phục vụ cho các chuyến bay.

Ground Support Equipment (GSE) technical management. Supervise the operation activities and manage the quality of GSE in order to ensure high quality of GSE services for flights.

Working Location: Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-     Lập và theo dõi việc thực hiện kế hoạch khai thác, bảo dưỡng và sửa chữa trang thiết bị (TTB).

Plan and monitor the implementation of equipment operation, maintenance and repair plan.

-     Căn cứ vào lịch bay, tiêu chuẩn kỹ thuật TTB điều chỉnh kế hoạch bảo dưỡng sửa chữa trang thiết bị cho phù hợp, đôn đốc đơn vị sử dụng đưa TTB vào bảo dưỡng sửa chữa. Tổ chức giao nhận TTB với đơn bị thực hiện BD&SC đảm bảo phù hợp theo tiêu chuẩn;

Based on flight schedules, technical standards of TTB adjust the plan of maintenance and repair of equipment accordingly, urging the User to put the equipment into maintenance and repair. Organize the GSE delivery and receipt with the GSE Workshopoint unit to assure the standards.

-   Thực hiện các báo cáo kỹ thuật theo yêu cầu. Báo cáo cho trưởng phòng những vấn đề kỹ thuật phát sinh nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót có thể xảy ra;

Carry out technical reports as prescribed. Report the technical’s activities to Ramp Manager in order to timely correct the possible mistakes.

-   Phối hợp với các bộ phận liên quan để thưc hiện nhiệm vụ được giao luôn đạt hiệu quả cao;

Coordinate with the related divisions to assure the the quality of the assigned tasks

-   Tham mưu cho Trưởng phòng  trong việc lập kế hoạch, phân tích hoạt động của TTB nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Assist the Ramp Manager in planning, evaluating the GSE’s activities to maintain the safety and develop the service quality.

-   Tham gia hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên vận hành TTB nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình phục vụ;

Participate in guiding, training the Operation Staff  in order to limit the possible mistakes during the service process.

-     Tuân thủ tuyệt đối các quy định, quy trình an toàn sức khỏe lao động

Strictly comply with policies, procedures of OH&S

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Perform other duties as assigned by upper level manager

 

Job Requirement

-   Nam: Tuổi từ 25-55, có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vục liên quan

Male/Female: Age: 22-55 years old, minimum 3-5 years working experience in relevant career

-   Tốt nghiệp cao đẳng trở lên

College Graduate or above

-     Tiếng Anh: giao tiếp, có khả năng đọc hiểu văn bản kỹ thuật chuyên môn tiếng Anh

English: basic communication, can read English  specialized engineering Technical  Document

-   Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, nắng nóng và tiếng ồn

Good health, be able to work under pressure, hot and noisy environment

-   Sẵn sàng làm việc ngoài giờ.

Willing to work overtime

-   Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork

-     Suy nghĩ tích cực

Positive thinking
Apply Now