Category: Ground Operations Open: 07 May 2021 Close: 30 Jun 2021

Trưởng ca Tài liệu, Điều phối và Thông thoại - Load control , Ramp Coordinator & Headset Supervisor

Giám sát các hoạt động và kiểm soát chất lượng, đảm bảo an toàn trong suốt quá trình tác nghiệp của nhân viên trong ca nhằm đảm bảo chất lượng cung cấp các dich vụ Tài liệu, Điều phối và Thông thoại phục vụ cho các chuyến bay.

Supervise the activities and manage the quality in the shift’s duties in order to ensure high quality of Load Control, Ramp Coordinator & Headset services for flights.

Working Location: Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Quantity: 2

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-     Căn cứ vào lịch làm việc bố trí vị trí phục vụ cho nhân viên trong ca đảm bảo đủ nhân sự phục vụ phù hợp theo tiêu chuẩn;

Assign tasks for the staff in a shift base on the flight schedule to assure the suitable positions for staff according to the standards.

-   Giám sát chặt chẽ việc tác nghiệp của nhân viên nhằm đảm bảo tất cả nhân viên trong ca trực phải tuân thủ các quy định, quy chế về an ninh an toàn trong hoạt động khai thác.

Supervise staff performance to ensure all staffs within working shift must follow the safety/security’s regulations in operations.

-   Báo cáo hoạt động của ca cho Đội trưởng  nhằm chấn chỉnh kịp thời những sai sót có thể xảy ra;

Report the division’s activities to Team leader in order to timely correct the possible mistakes.

-   Phối hợp với các bộ phận liên quan để thưc hiện nhiệm vụ được giao luôn đạt hiệu quả cao;

Coordinate with the related divisions to assure the the quality of the assigned tasks

-   Tham mưu cho Đội trưởng trong việc lập kế hoạch, phân tích hoạt động của đội nhóm nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Assist the Loading team leader in planning, evaluating the team’s activities to maintain the safety and develop the service quality.

-   Tham gia hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới nhằm hạn chế những sai sót trong quá trình phục vụ;

Participate in guiding, training the new staff and the lower level staff in order to limit the possible mistakes during the service process.

-   Thực hiện chấm công và đánh giá nhận xét chất lượng phục vụ  nhân viên trong ca theo quy định của trung tâm

Do the timekeeping and appraise the staff’s service quality according to center’s regulations.

-     Tuân thủ tuyệt đối các quy định, quy trình an toàn sức khỏe lao động

Strictly comply with policies, procedures of OH&S

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Perform other duties as assigned by upper level manager

 

Job Requirement

-   Nam: Tuổi từ 22-45, có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vục phục vụ sân đỗ, 3 năm làm Tài liệu / Điều phối / Thông thoại thực tế

Male/Female: Age: 22-45 years old, minimum 5 years working experience in Ramp Services, 3 years working in Load Control / Ramp Coordinator / Headset

-   Tốt nghiệp Đại học  trở lên

Bachelor or higher

-     Tiếng Anh: giao tiếp, có khả năng đọc hiểu văn bản tiếng Anh, chứng chỉ TOEIC từ 500 điểm trở lên

English: basic communication, can read English document, Toeic 500 and above

-   Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, nắng nóng và tiếng ồn

Good health, be able to work under pressure, hot and noisy environment

-   Sẵn sàng làm việc theo ca.

Willing to work by shift

-   Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork

-     Suy nghĩ tích cực

Positive thinking
Apply Now