Category: Ground Operations Open: 03 Jun 2021 Close: 31 Jul 2021

Đội trưởng Bảo dưỡng trang thiết bị mặt đất - Maintenance GSE Team Leader

Điều hành trực tiếp hoạt động bảo dưỡng, sửa chữa TTBMĐ của VJGS. Đảm bảo việc bảo dưỡng, sửa chữa tuân thủ quy định của VJGS và đạt chất lượng, hiệu quả cao.

Directly manage the maintenance and repair of GSE of VJGS. Ensure that the maintenance and repair are in compliance with VJGS regulations and achieve high quality and efficiency.

Working Location: Sân bay Nội Bài - Hà Nội

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

-     Tiếp nhận TTBMĐ cần bảo dưỡng, sửa chữa từ đội vận hành TTB;

Receiving the GSE that needs maintenance and repair from the operation team.

-   Xây dựng phương án bảo dưỡng, sửa chữa GSE và tổ chức thực hiện.

Plan the maintenance and repair of GSE and organize the implementation.

-   Giám sát quá trình bảo dưỡng, sửa chữa, đảm bảo đáp ứng các yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật; Chịu trách nhiệm về chất lượng thiết bị sau khi hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa.

Supervising the maintenance and repairing process, ensuring to meet technical requirements and standards. Responsible for the quality of equipment after completing maintenance and repair.

-     Có trách nhiệm bàn giao GSE đã hoàn thành bảo dưỡng, sửa chữa cho đơn vị khai thác;

Be responsible for handing over GSE completed maintenance and repair to the operator;

-   Tham mưu cho Trưởng phòng trong việc lập kế hoạch, phân tích hoạt động của đội nhóm nhằm đảm bảo an toàn và nâng cao chất lượng dịch vụ.

Assist the Department Manager in planning, evaluating the team’s activities to maintain the safety and develop the service quality.

-   Tham gia hướng dẫn đào tạo chuyên môn nghiệp vụ cho nhân viên cấp dưới;

Participate in guiding, training the new staff and the lower level staff.

-   Thực hiện chấm công và đánh giá nhận xét chất lượng phục vụ nhân viên theo định kỳ;

Do the timekeeping and appraise the staff’s service quality commentaries periodically.

-     Tuân thủ tuyệt đối các quy định, quy trình an toàn sức khỏe lao động

Strictly comply with policies, procedures of OH&S

-   Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên giao.

Perform other duties as assigned by upper level manager

Job Requirement

-   Nam/Nữ: Tuổi từ 28; Có tối thiểu 8 năm gần đây nhất trực tiếp thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa trang thiết bị phục vụ mặt đất hàng không; Có kinh nghiệm phụ trách nhóm làm việc.

Male/Female: Age: from 28 years old; Having at least 8 most recent years directly performing maintenance and repair of GSE; Experience in charge of working group.

-   Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành kỹ thuật.

University graduate or higher, majoring in engineering.

-   Tiếng Anh TOEIC 400 trở lên

English: TOEIC 400 or above

-   Có sức khỏe tốt, có khả năng làm việc trong môi trường áp lực, nắng nóng và tiếng ồn

Good health, be able to work under pressure, hot and noisy environment

-   Sẵn sàng làm việc theo ca.

Willing to work by shift

-   Cẩn thận, trung thực và trách nhiệm, tinh thần giúp đỡ trong công việc.

Careful, honest, responsible & teamwork

-     Suy nghĩ tích cực

Positive thinking
Apply Now