Category: Engineering Open: 09 Sep 2021 Close: 30 Nov 2021

THỢ MÁY - MECHANIC

  • Thực hiện các công tác bảo dưỡng kỹ thuật tàu bay theo chỉ đạo của Trưởng nhóm bảo dưỡng / To perform aircraft maintenance tasks as directed by the DMM/Team Leader.
  • Đảm nhận các công tác kỹ thuật; hỗ trợ kỹ thuật liên quan theo yêu cầu của tổ chức. Handle maintenance, support technical tasks as company requirement.

Working Location: Các căn cứ bảo dưỡng của Vietjet - VJ maintenance bases

Quantity: 50

Salary: Thỏa thuận

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

1. Phạm vi trách nhiệm/Area of Responsibility:

1.1. Aircraft maintenance operations:

- Thực hiện các nhiệm vụ bảo dưỡng trong phạm vi công việc/ Performing maintenance tasks within his scope of work.

- Chuẩn bị dụng cụ, trang thiết bị cho các nhiệm vụ được giao/ Prepare tools, equipments for assigned tasks.

- Thực hiện công việc dưới sự hướng dẫn của các kỹ sư/ Do maintenance tasks under instruction and guidance of certifying staff.

-  Ký tên ở cột "MECH" vào các bảng báo cáo sau khi hoàn tất công việc/ Signing in “MECH” column in appropriate maintenance worksheet after completion of work.

1.2. Quality system:

- Thợ máy phải báo cáo các bất thường ảnh hưởng đến khả phi của tàu bay/ Mechanic have to report the incidents affecting the airworthiness of the aircraft.

- Thợ máy làm việc dưới sự giám sát và đánh giá của các kỹ sư/  The task performed by a mechanic will be supervised and certified by certifying staff.

1.3. Các công việc khác / Others: Thực hiện các công việc khác do Trưởng nhóm phân công/ Performed other tasks assigned by Maintenance Team Leader.


Job Requirement

2. Yêu cầu công việc / Job requirements:

2.1. Trình độ học vấn/Education: Tốt nghiệp trình độ Đại học, Cao đẳng, chuyên ngành Kỹ sư về Hàng Không, Cơ điện tử, Động lực, Điện tử viễn thông/ Graduated University/College degree, Specialized schools about Engineer in Aviation, Telecommunication - Electronic and Mechanism. Ưu tiên ứng viên đã tốt nghiệp "Bảo dưỡng tàu bay cơ bản"/Preferred to "Aircraft basic maintenance" graduates.         

2.2.   Khả năng am hiểu/Business understanding: Anh văn: khả năng nghe, nói, đọc, viết, đọc hiểu tài liệu kỹ thuật, TOEIC tối thiểu 350-400/ Able to communicate in English: listen, speak, read and write, understand technical documents, minimum Toeic 350-400.                               

2.3. Phẩm chất cá nhân/Personal Specifications:

- Khả năng làm việc hiệu quả dưới sự giám sát và có trách nhiệm/ Able to work effectively under supervision, Create a culture of accountability                                                                                                             

- Khả năng làm việc nhóm/ Counsel with others, Create unity.

2.4. Yêu cầu chuyên môn / Specific requirements:

- Kinh nghiệm/Job related experience:    Có kiến thức về Hàng Không/ Knowledge about aviation.                           

- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge:    Có kiến thức về Hàng Không/ Knowledge about aviation.             

- Phải hoàn thành các khóa học cơ bản về bảo dưỡng tàu bay theo yêu cầu của Cục Hàng Không Việt Nam/ Must be Able to complete the Aircraft Maintenance Engineer basic training modules as required by CAAV. - Đảm bảo các công việc được thực hiện theo các hướng dẫn đã được phê duyệt/ Ensures that all work performed is IAW procedure approved                                                                                                                        

2.5. Yêu cầu khác/Other requirements: Làm việc theo ca/kíp, có thể làm việc thêm giờ theo yêu cầu, chịu được áp lực công việc, sức khỏe tốt/ Shifted working time, overtime required, Work under high pressure, good health

Apply Now