Category: Aviation Academy Open: 01 Oct 2021 Close: 31 Oct 2021

Trưởng phòng Huấn luyện phi công / Flight Crew Training Manager (Vietjet Aviaton Academy)

Mục đích / Purpose

Thực hiện các công việc liên quan đến huấn luyện buồng lái mô phỏng và huấn luyện mặt đất cho phi công, biên soạn và chỉnh sửa tài liệu huấn luyện tại Học viện Hàng không Vietjet / Conduct Simulator training and Ground training for pilot, compile and edit training documents on request; administration duties at Vietjet Aviation Academy (VJAA)

Working Location: Tp. Thủ Đức - Tp. Hồ Chí Minh (SGN)

Quantity: 1

Salary: Competitive/ Cạnh Tranh + Allowance (Trợ Cấp)

Required Document:

VJC-PD-FRM-12 Form Job Application

Coming soon
Apply Now

Job Description

Phạm vi trách nhiệm /Area of Responsibility:

1.     Thực hiện các công tác huấn luyện trên buồng lái mô phỏng và huấn luyện mặt đất / Conduct Simulator training and Ground training for pilot;

2.     Biên soạn và chỉnh sửa tài liệu định kỳ hoặc khi có yêu cầu từ cấp Quản lý hoặc từ Cục HK / Comply and edit training documents periodically or as requested by Manager or CAAV;

3.     Tổng hợp, báo cáo, thống kê định kỳ và khi có yêu cầu về công tác huấn luyện / To synthesize training reports (periodically or when required);

4.     Hỗ trợ cấp quản lý trong Công tác huấn luyện, thực hiện các kế hoạch huấn luyện được giao hiệu quả và đúng hạn định / Support manager in training activities, implementing training plans efficiently and timely;

5.     Làm cầu nối giữa chuyên viên của Khoa và các cấp quản lý trực tiếp / To be a contact point between Training Faculty's executives and Flight Crew Training Manager;

6.     Các công việc khác do Quản lý trực tiếp giao phó / Other assignments from the direct Manager.

Job Requirement

Yêu cầu tối thiểu / Minimum requirements:

- Trình độ chuyên mônEducation: Có bằng lái máy bay A320 và Chứng chỉ giáo viên huấn luyện buồng lái mô phỏng / Qualified A320 pilot with Simulator Instructor ratings.

- Kinh nghiệm / Job related experience: Có ít nhất 3.000 giờ bay ở vị trí Cơ trưởng và 1.000 giờ ở vị trí giáo viên huấn luyện SIM A320 / Minimum 3,000 hrs on A320 as Captain and 1,000 hrs as A320 Simulator instructor. 

- Kiến thức chuyên ngành/Specific knowledge: Hệ thống máy bay A320 (lý thuyết và thực hành). Kỹ năng sư phạm/ A320 s systems (theory and flight practice). Pedagogical skills. 

- Khả năng am hiểu / Business understanding: 

+ Hiểu giá trị cốt lõi và văn hóa Vietjet / Understanding Vietjet core values and cultures.

+ Nắm vững cơ cấu tổ chức, chức năng và nhiệm vụ của VJAA và các đơn vị trong Vietjet / Having knowledge of structure, fuctions, and responsibilities of VJAA and other Vietjet departments.

 

Yêu cầu khác / Other requirements: 

* Tiếng Anh hàng không mức 5 hoặc tương đương / ELP level 5 or equivalent.

* Kỹ năng vi tính thành thạo / Computer-literate.

* Làm việc dưới áp lực cao / Work under high pressure.

Năng lực yêu cầu/Competency:

1. Năng lực cốt lõi Core competencies:

* Biết tổ chức / Well-organized.

* Khả năng làm việc độc lập cũng như tương tác theo nhóm / Ability to work independently as well as in a team.

* Minh bạch, trung thực và chuyên nghiệp / Transparent, honest and professional.

Năng lực chuyên môn / Technical Competencies:

* Kỹ năng giám sát / Supervisory skills.

* Nghiệp vụ hành chính, văn phòng (cơ bản) / Office administration (basic).

* Nghiệp vụ thống kê / Statistic.

* Kỹ năng soạn thảo văn bản, văn thư, lưu trữ / Composition skill, archives and records management skill.

Apply Now